กรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561

0
1560

นายชัย โสภณพนิช ที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI และประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี 2561 รุ่นที่ 25จำนวน 49 ทุน แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุนการศึกษาดังกล่าว รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นซึ่งเป็นทุนให้เปล่า โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนรับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 605 ทุนเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 102,731,900บาทณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561