กรุงเทพประกันภัยภาคภูมิใจกับรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับในปี 2564

0
920

 ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2564 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา และตระหนักถึงการปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างมั่นคงสู่ปีที่ 75 ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ ทั้งการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการลูกค้าในงานรับประกันภัยและสินไหมทดแทน รวมถึงการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการทำงานและการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ ตลอดจนให้ความใส่ใจดูแลพนักงานในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และดูแลในสวัสดิการเป็นอย่างดี จึงเป็นผลให้ปี 2564 กรุงเทพประกันภัยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างมากมายจากสถาบันและองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับสากล

    ความเป็นเลิศในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า คู่ค้า และด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย กรุงเทพประกันภัยได้พัฒนาและต่อยอดให้ทันสมัยเพื่อให้ครองใจลูกค้าทุกกลุ่ม โดยรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับในด้านนี้ ได้แก่ 

  • รางวัล Best Customer Focus Award จากงาน Thailand Top Company Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการประกันภัย รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายให้เข้าถึงและตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า
  • รางวัล Product of the Year 2021 ประเภทประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และรางวัล Product of the Year 2021 ประเภทประกันสุขภาพ ประกันภัย 3 โรคกวนใจ จากงาน Business+ Product of the Year 2021 จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และประกันภัย 3 โรคกวนใจ ที่คัดสรรความคุ้มครองที่ครอบคลุมโรคในช่วงฤดูกาลซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
  • รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 จากงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เนื่องจากบริษัทฯ พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยหรือไมโครอินชัวรันส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการทำประกันภัยได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

    กรุงเทพประกันภัยยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากการยึดมั่นในจรรยาบรรณที่ดี อีกทั้งนำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

  • รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 จากพิธีมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ปีที่ 19 ประจำปี 2564 “คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” จัดโดยคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ จริยธรรม และบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน 
  • ได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเหมาะสมในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการสวัสดิการที่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับอย่างต่อเนื่อง

  • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จากการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ที่มีมาตรฐาน การจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  • รางวัลกองทุนหน้าใหม่ดีเด่น ประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานเอกชน ขนาดกองทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท จากโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้วยมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนายจ้างและคณะกรรมการกองทุน เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการจัดการกองทุนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐาน และคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติในด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้มีคุณภาพในทุกมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์ และการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  • รางวัล Quality Achievements Awards 2021 จากงาน The ESQR’s Quality Achievements Awards 2021 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดโดย European Society for Quality Research (ESQR) หรือองค์กรสำรวจวิจัยด้านคุณภาพแห่งยุโรป เพื่อเชิดชูองค์กรต้นแบบทั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  • รางวัล Best Non-Life Insurance Company – Thailand โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนิตยสารชั้นนำระดับโลก International Finance Awards 2020 จัดโดย International Finance Magazine (IFM) ด้วยความโดดเด่นจากการเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีความมั่นคงแข็งแกร่ง มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม มีการนำนวัตกรรมมาให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง 
  • รางวัล Best Non-Life Insurance CEO จากนิตยสารชั้นนำระดับโลก International Finance Awards 2020 จัดโดย International Finance Magazine (IFM) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเชี่ยวชาญด้านประกันวินาศภัยมาบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

นับเป็นอีกปีแห่งความสำเร็จของกรุงเทพประกันภัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะยังไม่หยุดนิ่งที่จะเดินหน้าพัฒนาเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่ดีต่อไป