กรุงศรี จับมือ เอไซ ร่วมสร้างระบบนิเวศและโซลูชันทางการเงินเพื่อการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ รองรับการก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์

0
508

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประสานพลังความร่วมมือกับ บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ผู้นำในอุตสาหกรรมยาด้านการรักษาโรคอัลไซเมอร์ สร้างระบบนิเวศและโซลูชันทางการเงินเพื่อการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยในระยะเริ่มต้น เพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ การป้องกันโรค และการเข้าถึงการรักษาโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างบริษัทผู้ผลิตยาสำหรับการรักษาโรคอัลไซเมอร์และสถาบันการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น

นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กระแสสังคมสูงอายุเป็นหนึ่งใน Megatrend และเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งนำมาสู่ความท้าทายในหลายๆ ด้านจากความเสื่อมถอยของร่างกายและปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ หรือภาวะสมองเสื่อม ผลกระทบที่ตามมาคือ การเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการตรวจรักษาที่จำกัด และมีค่าใช้จ่ายที่สูง ขณะที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีความต้องการในการดูแลระยะยาว กรุงศรีเล็งเห็นความท้าทายที่เกิดขึ้นและต้องการมีส่วนช่วยในเรื่องดังกล่าว จึงได้จับมือกับ เอไซ ในการร่วมพัฒนาโซลูชันทางการเงินต่างๆ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โดยเฉพาะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น และสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) เกี่ยวกับโรค อัลไซเมอร์ที่แข็งแกร่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบัน กรุงศรีกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ ที่ครอบคลุมการรักษาโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้นในอนาคต รวมถึงช่วยลดภาระของผู้ป่วยและครอบครัวในระยะยาว สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบันของกรุงศรี (ปี 2564-2566) ในการสร้างระบบนิเวศที่สำคัญครอบคลุมถึงเรื่องของ Living Ecosystem รวมถึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ ESG โดยเฉพาะมิติด้านสังคม (Social) อีกด้วย”

เภสัชกรณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จํากัด กล่าวว่า “จากการวิจัยพบว่า ภายในปี 2593 ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์สูงมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยาด้านการรักษาโรคอัลไซเมอร์ เอไซ ได้มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่ช่วยให้กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหรือกลุ่มผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามปรัชญาธุรกิจของบริษัทฯ คือ “hhc (human health care)” อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคอัลไซเมอร์ ไม่ได้เกิดกับแค่ตัวผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อการดำเนินชีวิตของครอบครัว คนรอบข้าง และสังคมโดยรวมอีกด้วย ดังนั้น การมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมจึงเป็นพื้นฐานสำคัญอันจะนำไปสู่การวินิจฉัยการดูแลรักษา และการเตรียมการแก้ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเหตุนี้ เอไซ จึงได้ประสานพลังความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างระบบนิเวศทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงประชาชนอย่างครบวงจร โดยการดำเนินงานในเฟสแรกจะเริ่มตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้ของคนในสังคมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยและผู้ที่กำลังเผชิญกับโรคนี้ รวมถึงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับตัวผู้ป่วยเองและผู้ดูแล เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกับกรุงศรี และพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่อาจกระทบต่อครอบครัว ผู้ดูแล และสังคมรอบข้าง สู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป”

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยผู้ร่วมในพิธีลงนามของกรุงศรี ประกอบไปด้วย นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ นายบุนเซอิ โอคุโบะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ และนายคาซึฮิโระ โนซากิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น 1 และผู้บริหารของบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบไปด้วย เภสัชกร ณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ เภสัชกร วิจิตร พาณิชย์จินดา ผู้จัดการหน่วยธุรกิจโรงพยาบาล และ เภสัชกรหญิง รัตนพร ทางธนกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ การป้องกันโรค และการเข้าถึงการรักษาโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย