กรุงศรีแต่งตั้งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ

0
1192

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประกาศแต่งตั้ง นายประกอบ เพียรเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจและรักษาการแทนผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ (Corporate and Investment Banking Group) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

นายประกอบมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงินการธนาคารในสถาบันการเงินชั้นนำของไทยและระดับนานาชาติมานานกว่า 25 ปี และได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมา วางแผนงาน วางกลยุทธ์ พัฒนาการทำงานและการบริหารงานด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจที่กรุงศรีได้อย่างดีเยี่ยม โดยเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการประสานศักยภาพและความร่วมมือของกรุงศรีและ MUFG ในการขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างการเติบโตให้กับลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งกรุงศรีเชื่อว่านายประกอบจะนำประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาต่อยอดการบริการงานด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวานิชธนกิจ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจแก่ลูกค้าธุรกิจ และสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านเครือข่ายธุรกิจระดับโลกของ MUFG ภายใต้ห่วงโซ่ธุรกิจและสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของลูกค้าตามแผนธุรกิจระยะกลางต่อไป

นอกเหนือจากการแต่งตั้งตำแหน่งของนายประกอบแล้ว ธนาคารได้แต่งตั้งทีมผู้บริหารรับผิดชอบภายในกลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจด้วยเช่นกัน โดย

นายธงชัย วาจาพัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Banking Division) ดูแลกลุ่มลูกค้าบริษัทไทยที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่

นายศรัณย์ ศศะนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ (Global Corporate Banking Division) ดูแลกลุ่มลูกค้าบรรษัทไทยที่มีเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ

นายประกอบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จาก University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย