กรุงศรีแต่งตั้งประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

1
1596

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประกาศแต่งตั้ง นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สืบต่อจากนาง​       วรนุช เดชะไกศยะ ซึ่งครบวาระการเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา

นายสยามมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงินการธนาคารในสถาบันการเงินชั้นแนวหน้าของไทยและต่างประเทศมานานกว่า 25 ปี โดยตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ร่วมงานกับกรุงศรี นายสยามสร้างผลงานที่โดดเด่นมากมายให้กับกรุงศรีและกลุ่มงานลูกค้าธุรกิจ SME เป็นผู้นำที่มากความสามารถที่ผลักดันให้สินเชื่อธุรกิจ SME ของกรุงศรีเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการบริการสินเชื่อธุรกิจ SME ระดับแนวหน้าของเมืองไทย ซึ่งกรุงศรีเชื่อมั่นว่านายสยามจะนำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมในด้านการวางแผนกลยุทธ์การบริหาร การวิเคราะห์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ ผสานเข้ากับความรู้และความสามารถด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจกรุงศรีให้เติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนได้ในอนาคต

ในฐานะประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล นายสยามจะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมในหลากหลายด้าน อาทิ ดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม (Digital Banking and Innovation) กลยุทธ์การวางแผนและการบริหารกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Strategic Planning and Governance) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลักด้านการธนาคารและบริหารจัดการ (IT Core Banking Mainframe Solution and Operations) การปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure and Operations Technology) ความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)

นายสยามสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก The Claremont Graduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา

Comments are closed.