กรุงศรีเผยผลกำไรสุทธิไตรมาสแรกปี 2567 จำนวน 7.54 พันล้านบาท สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจจริงอย่างต่อเนื่อง พร้อมบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวดระมัดระวัง

0
209

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2567 มีกำไรสุทธิจำนวน 7,543 ล้านบาท ลดลง 13.1% จากไตรมาสแรกของปี 2566 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงรอบคอบระมัดระวัง เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจกระทบคุณภาพสินเชื่อในอนาคต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธนาคารยังคงสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามแนวทางการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและเป็นธรรมโดยเคร่งครัด ส่งผลให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงเติบโตที่ 2.7% ในไตรมาสแรกของปี 2567 แม้ว่าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อเพื่อรายย่อยจะปรับตัวลดลงตามปัจจัยด้านฤดูกาล ทั้งนี้ เงินให้สินเชื่อรวมลดลง 0.9% จากสิ้นเดือนธันวาคมปี 2566 นอกจากนี้ สินเชื่ออาเซียนของกรุงศรียังคงเติบโตที่ 4.0% ในไตรมาสแรกปี 2567 จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในตลาดภูมิภาค

สรุปผลประกอบการและฐานะการเงินที่สำคัญสำหรับไตรมาสแรกของปี 2567
• กำไรสุทธิ จำนวน 7,543 ล้านบาท ในไตรมาสแรกของปี 2567 ลดลง 13.1% หรือจำนวน 1,133 ล้านบาท จากไตรมาสแรกของปี 2566 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการตั้งสำรอง ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงรอบคอบระมัดระวัง เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจกระทบคุณภาพสินเชื่อในอนาคต
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• เงินให้สินเชื่อรวม ลดลง 0.9% หรือจำนวน 17,252 ล้านบาท จากสิ้นเดือนธันวาคม 2566 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการปรับตัวลดลงตามฤดูกาลของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อเพื่อรายย่อย
ในขณะเดียวกันสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่ออาเซียนยังคงเติบโตที่ 2.7% และ 4.0% ตามลำดับ
• เงินรับฝาก เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 8.9% หรือจำนวน 164,500 ล้านบาท จากสิ้นเดือนธันวาคม 2566 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากประจำ
• ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 4.16% เพิ่มขึ้นจาก 3.35% ในไตรมาสแรกของปี 2566 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของยอดคงค้างของสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในต่างประเทศในไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สี่ของปี 2566 และจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
• รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 26.9% หรือ 2,383 ล้านบาท จากไตรมาสแรกของปี 2566 โดยมีปัจจัยหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ จากกิจการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ควบรวมมาในไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สี่ของปี 2566
• อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ปรับตัวดีขึ้นสู่ 43.0% จาก 44.4% ในไตรมาสแรกของปี 2566 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
• อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Ratio) อยู่ที่ 2.69% เมื่อเทียบกับ 2.53% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 ขณะที่การตั้งสำรองอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยเฉพาะสำหรับบริษัทลูกในต่างประเทศ ส่งผลให้สัดส่วนการตั้งสำรองต่อสินเชื่อรวมปรับสูงขึ้นสู่ระดับที่ 248 เบสิสพอยท์ ในไตรมาสแรกของปี 2567 หากไม่รวมพอร์ตโฟลิโอของสินเชื่ออาเซียน อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ 2.30%
• อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 141.5%
• อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ของธนาคาร) อยู่ที่ 18.08% เทียบกับ 18.24% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปี 2567 ยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวที่ต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ช้าลง โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากภาคบริการ ด้วยแรงส่งจากการท่องเที่ยว รวมถึง การฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนและภาคการผลิตในบางประเภทอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณฯ ประจำปี 2567 ที่ล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งกระทบต่อการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ยังคงเป็นข้อจำกัดที่สำคัญในไตรมาสที่ผ่านมา”

“ภายใต้บริบทความท้าทายดังกล่าว กรุงศรียังคงมีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เราคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2567 จะสามารถเติบโตได้ในอัตราที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาที่ 2.7% โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตของเงินให้สินเชื่อรวมปีนี้ที่ 3-5%”

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กรุงศรี ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าในระบบเศรษฐกิจไทยจากมูลค่าสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินรับฝาก และเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) มีสินเชื่อรวม 2.00 ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 2.00 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 2.86 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 310.29 พันล้านบาท หรือเทียบเท่า 18.08% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของคิดเป็น 13.44%

Krungsri reports first-quarter 2024 earnings of 7.54 billion baht, sustaining growth momentum in real economy with rigor and prudence in risk management

Bangkok (19 April 2024) – Krungsri (Bank of Ayudhya PCL and its business units) posts 7,543 million baht in net profit for the first quarter of 2024, decreasing by 13.1% over-year, largely driven by an increase in provisions as a safeguard in light of future uncertainty that could impact asset quality domestically and overseas, underscoring Krungsri’s rigorous and prudential risk management approach.

Sustaining the economic and business growth momentum, while fully committed to the new responsible lending guidelines, SME loans continued to grow by 2.7% in 1Q/24, offset by the seasonal contraction in large corporate and retail loans, resulting in a slight decrease in total loans by 0.9% from the end of December 2023. Thanks to robust demand conditions in regional markets, Krungsri’s ASEAN loans grew 4.0% in 1Q/24.

Highlights of Krungsri’s consolidated first-quarter 2024 performance:
• Net profit: Recorded at 7,543 million baht for 1Q/24, representing a decrease of 13.1%, or 1,133 million baht from 1Q/23, largely driven by an increase in provisions as a safeguard in light of future uncertainty that could impact asset quality domestically and overseas, underscoring Krungsri’s rigorous and prudential risk management approach.
• Loans: Decreased by 0.9%, or 17,252 million baht from the end of December 2023, mainly driven by the seasonal contraction in large corporate and retail loans. Meanwhile, SME and ASEAN loans continued to grow by 2.7% and 4.0%, respectively.
• Deposits: Increased markedly by 8.9%, or 164,500 million baht from the end of December 2023, largely due to an increase in time deposits.
• Net interest margin (NIM): Recorded at 4.16%, increasing from 3.35% in 1Q/23, largely attributed to the expansion of the high-yield segment’s outstanding balance resulting from the acquisitions of overseas consumer business entities in 2Q/23 and 4Q/23, as well as an increase in lending rates.

• Non-interest income: Increased by 26.9%, or 2,383 million baht from 1Q/23, primarily driven by net fees and service income, from the overseas consumer business entities acquired in 2Q/23 and 4Q/23.
• Cost to income ratio: The well-controlled operating expenses resulted in the better cost to income ratio at 43.0%, compared with 44.4% in 1Q/23.
• Non-performing loan (NPL) ratio: Recorded at 2.69% compared with 2.53% at the end of December 2023. With prudential reserves, particularly for overseas subsidiaries, the credit cost in 1Q/24 amounted to 248 basis points. Excluding the ASEAN portfolio, the NPL ratio stood at 2.30%.
• Coverage ratio: Remained healthy at 141.5%.
• Capital adequacy ratio (Bank only): Recorded at 18.08%, compared with 18.24% at the end of December 2023.

Krungsri President and Chief Executive Officer Mr. Kenichi Yamato, said “The continued economic momentum in 1Q/24, albeit at a slow pace, was in part driven by strong support from the service sector, namely the tourism sector, the rebound in private investment and manufacturing in certain sectors. Meanwhile, a delay in the 2024 budget, which weighed down public spending, together with enduring high level of household indebtedness, remained key headwinds for the period.”

“Against such backdrops, Krungsri continued to proactively play our role in sustaining the economic and business growth momentum, while fully committed to the new responsible lending guidelines which came into effect early this year. We forecast the Thai economy to grow at 2.7% in 2024, relatively faster than the previous year, aligning with Krungsri’s loan growth target at
3-5% for this year.”

As of 31 March 2024, Krungsri, Thailand’s fifth largest bank in terms of assets, loans and deposits, and one of Thailand’s Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs), reported 2.00 trillion baht in loans, 2.00 trillion baht in deposits, and 2.86 trillion baht in total assets. Krungsri’s capital (Bank only) was strong at 310.29 billion baht, equivalent to 18.08% of risk-weighted assets, with 13.44% in common equity tier 1 capital.