กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

0
1570

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะแด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 .. 2562 โดยพระพรหมมังคลาจารย์(ธงชัยธมฺมธโช) เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ขึ้นเป็นสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี