กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ในพิธีสมโภชสุพรรณบัฏและอายุวัฒนมงคล

0
2333

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะแด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในพิธีสมโภชสุพรรณบัฏและอายุวัฒนมงคลครบ 67 ปี ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร