กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนิน“กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจ”

0
1638

นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กลาง) รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ หัวหน้าโครงการ จากทีมที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 3 จากขวา) จัด “กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs) เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจและการลดต้นทุนการผลิต โดยการผลักดันให้ SMEs นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 250 กิจการ เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ อาทิ ระบบบริหารจัดการสต๊อกสินค้า ระบบบัญชี ระบบ POS ระบบ CRM และ ระบบ HR ซึ่งภายในงานได้มีการจัดเสวนา เรื่อง “Success with Digital 4.0” โดย Success Case ทั้ง 6 จากโครงการ ที่มีผลลัพธ์ที่โดดเด่น พร้อมกับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 29 สิงหาคม 2562

 

***รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1. รศ.ดร.รัชทิน จันทร์เจริญ ที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ผศ.ดร.วิทวัส สิฏฐกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

3. นายโดม ถนอมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรดิจิทัลอุตสาหกรรม

4. นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม

5. รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ หัวหน้าโครงการจากทีมที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. นายบัณฑิต พงศ์ไพสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัลอุตสาหกรรม

7. ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล