กรมพัฒน์ฯ ปลื้ม! ยกระดับชุมชนทั่วไทยสำเร็จ พร้อมเผยโฉม 21 ชุมชนต้นแบบ ในงาน Digital Village Success Sharing: เล่าขานความสำเร็จชุมชน Digital

0
374

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรม Digital Village Success Sharing : เล่าขานความสำเร็จชุมชน Digital เพื่อประกาศความสำเร็จโครงการ “สร้างชุมชนออนไลน์ สร้างรายได้ธุรกิจ Digital Village by DBD” ปี 2566 สร้าง 21 ต้นแบบความสำเร็จ ภายใต้แนวคิด “สินค้าดี ออนไลน์ดัง ชุมชนยั่งยืน” ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนผลักดันผู้ประกอบการชุมชนให้เข้าสู่ช่องทางการค้าออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและยกระดับรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินโครงการ Digital Village by DBD อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2562-2566 เกิดชุมชนออนไลน์ต้นแบบแล้วทั้งสิ้น 76 ชุมชน จาก 50 จังหวัด โดยตั้งเป้าขยายการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถดึงศักยภาพจากอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสานกับการทำการตลาดออนไลน์ให้สินค้าชุมชนสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

อธิบดี กล่าวต่อว่า “โครงการ Digital Village By DBD ในปีนี้ มีชุมชนต้นแบบเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 21 ชุมชน โดยมีผู้ประกอบการรวม 382 ราย เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนและการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ ซึ่งผลของการดำเนินโครงการในปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้ง 21 ชุมชนสามารถเปิดร้านค้าชุมชนออนไลน์ต้นแบบทั้งบน Social Commerce และ e-Marketplace ได้แก่ Facebook, Line Shopping, TikTok Shop, และ Lazada รวม 42 ร้านค้า และกรมฯ จะเร่งผลักดันร้านค้าอื่นๆ ให้มีความพร้อมเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ได้ต่อไป นอกจากนี้เพื่อกระตุ้นและสร้างการรับรู้ให้สินค้าชุมชนบนช่องทางออนไลน์ของ 21 ชุมชนต้นแบบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรมฯ ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ชุมชนออนไลน์ต้นแบบผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนผ่าน Facebook Page ของชุมชน โดยมีการเข้าถึงรวมกว่า 3,000,000 Reach พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบผ่าน Social Media ของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Influencer) ที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 13,000,000 คน ตลอดจนจัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้น เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางการตลาดให้ชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น”

“นอกจากนี้ภายในงาน Digital Village Success Sharing : เล่าขานความสำเร็จชุมชน Digital ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ Aube (โอบ) ราชพฤกษ์ ยังมีการมอบรางวัล “Best of Digital Village by DBD 2023” ให้แก่ชุมชนที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการพัฒนามากที่สุดของปี 2566 เพื่อเป็นต้นแบบชุมชนออนไลน์ที่เข้มแข็ง สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนอื่นๆ ยกระดับศักยภาพด้าน e-Commerce จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบจำนวน 31 ชุมชน ได้แก่ ปี 2562-2565 จำนวน 10 ชุมชน และชุมชนต้นแบบปี 2566 จำนวน 21 ชุมชน”

“สำหรับในอนาคตกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้วางทิศทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน ให้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมรักษ์โลก หรือ Green Innovation ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของไทยและสอดคล้องกับกระแส (Trend) การค้าโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถต่อยอด BCG Model เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมภาพลักษณ์ และยกระดับรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-5959 สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย