กรมบังคับคดีจัดประชุมวางแผนทดสอบการใช้งานระบบ e-Filing การบังคับคดีแพ่งกับหน่วยงานนำร่อง

0
1611

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุมการใช้งานระบบ e-Filing การบังคับคดีแพ่ง กับหน่วยงานนำร่อง ประกอบด้วย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 และบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด โดยมีผู้บริหารกรมบังคับคดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือในการวางแผนการใช้งานระบบ e-Filing ด้านการบังคับคดีแพ่ง ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี  การประชุมในครั้งนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ และความพร้อมจะเป็นหน่วยงานนำร่องในการใช้ระบบ e-Filing การบังคับคดีแพ่งกับหน่วยงานนำร่องของกรมบังคับคดี ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 และสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป การใช้งานระบบ e-Filing ด้านการบังคับคดีแพ่งดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการประชาชน จากเดิมที่ต้องไปติดต่อ ณ หน่วยงานเจ้าของสำนวนคดี เป็นการให้บริการแบบทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปยังกรมบังคับคดีหรือหน่วยงานเจ้าของสำนวนคดีทั่วประเทศ (easier anywhere better) รวมถึงปรับปรุงกระบวนการและสำนวนอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูป ส่งผลต่อระยะเวลาการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีที่ลดลงของคู่ความ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการปรับปรุงไปสู่กรมบังคับคดี 4.0 สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0