กคช.เปิดกลยุทธ์โค้งสุดท้ายปี 62 รับมือการพลิกโฉมแห่งโลกอนาคต จัด “ประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” ครั้งแรก ชิงเงินรางวัลร่วม 300,000 บาท

0
1550

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดกลยุทธ์โค้งสุดท้าย ปี 62 สอดรับปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม จัดประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” ครั้งแรก ชิงเงินรางวัลร่วม 300,000 บาท เปิดเวทีน าเสนอไอเดียใหม่ๆ เพื่อ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต ก าหนดรับสมัคร 19 กันยายน – 19 ตุลาคม 2562 

ดร.ธัชพล กำญจนกูล ผู้ว่ำกำรกำรเคหะแห่งชำติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีบทบาทและภารกิจหลักใน การพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของการอยู่อาศัย ทั้งด้านกายภาพ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาที่อยู่ อาศัยทั่วประเทศแล้ว 735,780 หน่วย สามารถตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มและทุก ระดับรายได้ ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นตัวแปรส าคัญที่เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง ท าให้คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างจาก อดีต และยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อความท้าทายของโลกแห่งอนาคต

ดังนั้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี  2562 นี้ กคช. จึงจัดโครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” (Smart Living) เพื่อเป็นเวทีส าหรับผู้มี ความคิดสร้างสรรค์ได้น าเสนอแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยขึ้นเป็นครั้งแรก โดย กคช. จะ นาแนวคิดต่างๆ ไปเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช. ในอนาคต ก าหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน -19 ตุลาคม 2562  โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” (Smart Living) เป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบาย ของการเคหะแห่งชาติที่มุ่งให้เป็นปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม (Year of Quality & Innovation) อีกทั้งต้องการเปิด โอกาสให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ น าเสนอแนวคิดที่ตอบรับกับ Life style แบบใหม่ ทั้งในปัจจุบันและสังคมแห่ง อนาคต โดยจะพิจารณาผลงานที่มีความเป็นไปได้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขในการอยู่อาศัยในอนาคต มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถน าไปต่อยอดทางธุรกิจได้ และมีความพร้อมในเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม”

ดร.ธัชพล กล่าว  การประกวดในครั้งนี้เปิดกว้างส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16 – 35 ปี โดยแบ่ง ออกเป็นทีมละไม่เกิน 3 คน โดยผลงานส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม แนวคิดนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และวัสดุมาใช้เพื่อการอยู่อาศัย หรือแนวคิดการออกแบบ แอปพลิเคชันอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย การเงิน การตลาด และการบริการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.แนวคิดที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 2.แนวคิดการออกแบบที่ค านึงถึง ประโยชน์การใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และ 3.แนวคิดที่ค านึงถึงความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานสุดยอดนวัตกรรม การเคหะแห่งชาติจึงแบ่งกระบวนการคัดกรองผลงาน ดังนี้ 1.คัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดให้เหลือเพียง 20 ผลงาน 2. น า 20 ทีม ที่เข้ารอบ เข้าสู่การอบรมโดยวิทยากร (Guru
Coaching) ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม และการตลาด 3. ทุกทีมที่เข้ารับการอบรม
จะต้องน าข้อมูลความรู้ไปปรับปรุงรายละเอียดผลงานเพื่อน าเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ 4. คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้าสู่การเป็นสุดยอดนวัตกรรม และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับรางวัลโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย คิดเป็นมูลค่าร่วม 300,000 บาท ประกอบด้วย รำงวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด จ านวน 150,000 บาท รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินสด จำนวน
70,000 บาท รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินสด จ านวน 30,000 บาท และรำงวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้รับเงินสด จำนวน 5,000 บาท