กคช. เน้นย้ำผู้ประกอบการยกระดับคุณภาพการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส การเคหะแห่งชาติยกระดับการก่อสร้าง ปี 2563

0
1790

จัดสัมมนาผู้ควบคุมงานบริหารโครงการการเคหะแห่งชาติและผู้รับจ้าง โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างในอนาคตของการเคหะแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาและจัดสร้าง ที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งตลอดระยะเวลา 47 ปีที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานก่อสร้าง โดยใช้หลักคุณธรรม และความโปร่งใส พร้อมมุ่งเน้นการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในด้านคุณภาพ ระยะเวลา งบประมาณโครงการการบริหารสัญญาก่อสร้าง โดยในปี 2563

การเคหะแห่งชาติมุ่งยกระดับการพัฒนาบ้านที่ได้มาตรฐานในราคาประหยัด ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการก่อสร้างและการออกแบบ เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยทั้งการเคหะแห่งชาติและผู้ประกอบการจะต้องร่วมมือกันรักษาคุณภาพการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงขั้นตอนการส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อมร่วมกันผลักดันคุณภาพบ้านสมัยใหม่ของการเคหะแห่งชาติ โดยสร้างมาตรฐานคุณภาพการก่อสร้างที่ดียิ่งขึ้นให้กับประชาชน การเคหะแห่งชาติจึงได้จัด “สัมมนาผู้ควบคุมงานบริหารโครงการการเคหะแห่งชาติและผู้รับจ้าง” ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างการเคหะแห่งชาติและผู้ประกอบการในเรื่องของนโยบายและทิศทางในการบริหารโครงการก่อสร้างในปี 2563 เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการที่จะดำเนินงานให้กับการเคหะแห่งชาติในอนาคต

เพื่อให้โครงการก่อสร้างที่กำลังจะเกิดขึ้นสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และมีคุณภาพ รวมถึงยังได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสในการบริหารงานก่อสร้างให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย เพื่อให้โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นสำหรับประชาชน นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานด้านการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ทั้งนี้ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้นำผู้ประกอบการเยี่ยมชมบ้านตัวอย่าง โครงการบ้านราคาประหยัดมาตรฐานสูง (Smart Home) ณ บริเวณข้างสนามกีฬาคลองจั่น ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ที่ได้มีการนำนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยมาใช้ในการจัดสร้างบ้าน เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเหมาะกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยใช้ระบบ Precast มาใช้เพื่อลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เหมาะกับการอยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางไปจนถึงคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน รวมถึงผู้สูงอายุ ซึ่งได้ออกแบบในลักษณะ Universal Design มี 3 รูปแบบ ขนาดพื้นที่ 20 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22, 28 และ 36 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 350,000–550,000 บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างในอนาคต