กคช. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ NHA Big bang

0
949

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ NHA Big bang โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรม คลาสสิก คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสัมมนาดังกล่าว เป็นการนำเสนอและกำหนดแผนการขับเคลื่อน NHA Big Bang จำนวน 10 โครงการ ได้แก่ บ้านราคาประหยัดมาตรฐานสูง โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ การบริหารจัดการสินทรัพย์เสื่อมสภาพ (Sunk Cost) การเร่งจำหน่ายที่อยู่อาศัยคงเหลือ การเพิ่มมูลค่าพื้นที่จัดสรรประโยชน์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การเพิ่มศักยภาพบริษัทจัดการทรัพย์สินและชุมชนจำกัด (CEMCO) การเจรจาภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนาชุมชนเคหะมาตรฐานสูง การจัดการระบบภายใน และมาตรการ NHA Beyond (การเคหะเหนือการเคหะ) ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการเคหะแห่งชาติให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป