กคช. ร่วมลงนามกับ รพ.ปิยะเวท ให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้ปฏิบัติงาน กคช. และผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

0
1403

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลปิยะเวทลงนามบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจในการทำสัญญาให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายทวีพงษ์    วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายแพทย์ วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือปิยะเวท พร้อมด้วย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลปิยะเวท เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานพัฒนา ที่อยู่อาศัย มีชุมชนที่อยู่ในความดูแลทั่วประเทศกว่า 700 แห่ง เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติจะต้องลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทำการรักษา การนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและต้องกักตัวภายในห้องพักอาศัย การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสดังกล่าว รวมทั้งการให้บริการประชาชนของสำนักงานการเคหะแห่งชาติในพื้นที่ชุมชน เป็นต้น ซึ่งจากการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติงานที่ต้องให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง การเคหะแห่งชาติจึงได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลปิยะเวทเข้ามาให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามเงื่อนไของกรมควบคุมโรค โดยไม่มีการคิดค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ รวมถึงผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย

นายแพทย์ วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือปิยะเวท กล่าวว่า สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน ทางโรงพยาบาลปิยะเวทได้สนับสนุนทีมงานที่จะออกหน่วยเพื่อบริการฉีดวัคซีนให้กับ การเคหะแห่งชาติ โดยวัคซีนที่ได้จะเป็นวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาจากองค์กรต่างๆ อาทิ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัวที่คุณรัก เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป