กคช. ร่วมกับชาวชุมชนดินแดง เดินหน้ามอบความสุข จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

0
2027

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เคหะชุมชนดินแดง 1 – 2 โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูง และผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดง 1-2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานกีฬาอาคารแฟลตที่ 51-53 เคหะชุมชนดินแดง 2

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี และพร้อมอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและผู้อยู่อาศัยได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอีกด้วย