กคช.พม. นำทัพสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม (แม่กลอง)

0
1483

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2563 นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม (แม่กลอง) ชูความเข้มแข็งในการบริหารชุมชนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีภารกิจหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยมากว่า 47 ปี ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปแล้วจำนวนกว่า 7 แสนหน่วย ประมาณ 700 ชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2563 การเคหะแห่งชาติได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม (แม่กลอง) ซึ่งตั้งอยู่ซอยชงโค หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จัดสร้างเป็นอาคารชุด 5 ชั้น ขนาด 32 ตารางเมตร จำนวน 22 อาคาร 988 หน่วย โดยอาคารที่ 1 – 17 รวม 763 หน่วย เป็นที่พักอาศัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน และอาคารที่ 18 – 22 รวม 225 หน่วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้ประสานความร่วมมือมายังการเคหะแห่งชาติเพื่อซื้อโครงการฯ แบบยกเหมาอาคารเพื่อจัดทำเป็นหอพักสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากโครงการดีงกล่าวตั้งอยู่ในทำเลดี และอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยฯ มากนัก นักศึกษาสามารถเดินทางไป – กลับ
ได้สะดวก ทั้งยังเป็นโครงการที่มีผังชุมชนสวยงาน ไม่แออัด และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอีกด้วย

โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม (แม่กลอง) เป็นโครงการที่มีการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลอาคารชุด ภายใต้ชื่อ “นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรแม่กลอง” บริหารโดย บริษัท โค้ช แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งการบริหารงานดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับสภาพแวดล้อมโครงการน่าอยู่อาศัย

ทั้งยังมีการจัดตั้ง “กลุ่มผักปลอดสารพิษ” เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ให้มีสถานที่ในการทำกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ ได้แก่ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ด​โคนญี่ปุ่น​      แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ และพืชผักสวนครัวกินได้ เป็นต้น นอกจากนี้ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามยังได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเช่นเดียวกัน อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์โอ่งเบญจรงค์ผ้าไทย โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสงคราม (บางแก้ว) กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และกลุ่มขนมบ้านรังนก โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสงคราม (ลาดใหญ่)

นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ดำเนินกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ในจังหวัดสมุทรสงคราม 2 พื้นที่ จำนวน 8 หลัง ได้แก่ พื้นที่ตำบลบางแก้ว 4 หลัง และตำบลลาดใหญ่ 4 หลัง