กคช. ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการฯ

0
1136

นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เผยว่าตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินั้น คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7.2 ของประกาศดังกล่าว ขอสงวนสิทธิยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อยเกินไป จึงจำเป็นต้องยกเลิกการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ตามประกาศดังกล่าวจนกว่าจะมีการประกาศกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เพื่อดำเนินการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติครั้งใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่ได้ยื่นการสมัครตามประกาศที่ได้ยกเลิกไปสามารถยื่นใบสมัครใหม่เมื่อมีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติในครั้งต่อไป