กคช. ประกาศมาตรการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าฝ่าวิกฤติไวรัส COVID – 19

0
1669

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ประกาศ 4 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ด้วยมาตรการพักชำระค่าเช่าซื้อ ปลอดค่าเช่าทั้งลูกค้าอาคารเช่า ร้านค้ารายย่อย และแผงตลาด รวมทั้งลดค่าเช่า 50% สำหรับผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือเช่าแผงตลาดที่ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหาร เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 รวมถึงจัดหาพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติรองรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องกักตัว

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากวิกฤต COVID – 19 ที่มีความรุนแรงอยู่ในปัจจุบันและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกภาคส่วนจนทำให้เศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงัก จึงได้มอบนโยบายให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้สั่งการให้คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติมอบหมายให้ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 เช่น ถูกพักงาน ถูกเลิกจ้าง ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว ทำให้มีรายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงการชำระค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อที่อยู่อาศัย ดังนั้นการเคหะแห่งชาติจึงได้ออกมาตรการเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID – 19 ประกอบด้วย
มาตรการแรก พักชำระค่าเช่าซื้อ 3 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเช่าซื้อ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 มาตรการที่สอง ปลอดค่าเช่า 3 เดือน สำหรับลูกค้าอาคารเช่ารายย่อย รวมทั้งลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อย เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าอาคารเช่าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th

สำหรับผู้เช่ารายย่อยในอาคารเช่าเหมาต้องยื่นคำร้องผ่านผู้เช่าเหมาอาคาร ส่วนลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เนื่องจากการเคหะแห่งชาติจะปรับลดและปลอดค่าเช่าให้ทันที มาตรการที่ 3 ลดค่าเช่า 50% 3 เดือน ให้กับผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือแผงตลาดที่ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่กับการเคหะแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และมาตรการที่ 4 จัดหาพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติรองรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องกักตัว โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะให้สิทธิแก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมาตรการที่ออกมาจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศได้เกือบ 100,000 ครอบครัว และการเคหะแห่งชาติจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center โทร. 1615