กคช. ชูสองชุมชนต้นแบบเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในโอกาสครบรอบ 18 ปี กระทรวง พม.

0
267

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เสนอโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในโอกาสครบรอบ18 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวง พม. รวมถึงภาคเอกชนที่มีผลงานในการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 47 ปี ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการบริหารและพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเกิดนวัตกรรมใหม่ๆในการดำเนินงานตลอดจนมีภาคีเครือข่ายจำนวนมากที่เข้าร่วมในการพัฒนา อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิชัยพัฒนา หน่วยงานท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาชุมชนอิสระต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชนขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล) ซึ่งเป็นผลพวงจากการบริหารดูแลชุมชนของฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 และฝ่ายบริหารงานชุมชน 3 การเคหะแห่งชาติ ส่งผลให้การเคหะแห่งชาติได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศในฐานะหน่วยงานในสังกัด พม. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 18 ปี เมื่อวันที่  3​ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้เป็นอย่างดี

สำหรับชุมชนภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 การเคหะแห่งชาติ คือ โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) นับเป็นชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข จัดทำโครงการ Healthy Condo เพื่อดูแลสุขภาพผู้อยู่อาศัยในชุมชนอย่างเป็นระบบ และลดปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2559 ต่อมาได้มีการขยายผลโครงการ Healthy Condo ไปสู่ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) เพื่อให้บริการผู้สูงอายุในชุมชนได้ฟื้นฟูทำกายภาพบำบัดและดูแลสุขภาพของตนเอง ปัจจุบันสามารถขยายศูนย์ Elderly Day Care ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอีก 7 แห่ง พร้อมตั้งเป้าหมายเดินหน้าขยายไปสู่ชุมชนต่างๆ ของ
การเคหะแห่งชาติให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไปส่วนชุมชนภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหารงานชุมชน 3 การเคหะแห่งชาติ คือ โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล) เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีการพัฒนาชุมชนทุกด้านจากการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนและภาคีเครือข่ายในทุกมิติ รวมทั้งครอบคลุมทุกช่วงวัย ได้แก่ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมต่างๆ อาทิ กลุ่มฝึกอาชีพ กลุ่มป้องกันภัย และกลุ่ม LCU (มัคคุเทศก์น้อย) เป็นต้น ทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านคุณธรรมศีลธรรม ด้านการศึกษาและวิชาการ และด้านกีฬาและนันทนาการ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนอย่างยั่งยืน.​ นอกจากนี้ ในงานประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ยังมีภาคีเครือข่ายและบุคลากรของการเคหะแห่งชาติได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในสาขาอื่นๆ ประกอบด้วย โล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานบริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ ได้แก่ บริษัท       ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด และบริษัท เจ.บี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ซึ่งได้ให้การสนับสนุนงานด้าน CSR ของการเคหะแห่งชาติและสังคมเป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา และโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม.” ได้แก่ นางจินตนา พันธุ์มงคล ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน 3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน การเคหะแห่งชาติ