กคช. จับมือ รฟม. บูรณาการการพัฒนาระบบคมนาคมและการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า

0
1608

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จับมือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจขยายระยะเวลาการบูรณาการพัฒนาระบบคมนาคมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูลผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายภคพง ศ์ริกันรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ถือเป็นการบูรณาการระหว่าง กคช. กับ รฟม. ในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย ด้วยการเชื่อมโยงที่อยู่อาศัยเข้ากับแหล่งงาน โดยใช้โครงข่ายระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน และตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสม รวมถึงยังสามารถเข้าถึงระบบบริการขนส่งมวลชนและระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวก

นอกจากนั้น การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการใช้พื้นที่เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยควบคุมทิศทางการขยายตัวของเมืองให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ลดภาระการเงินของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง ทั้งนี้ การพัฒนาและบริหารจัดการเมืองด้วยระบบดังกล่าว เป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงเป็นการส่งเสริมการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างองค์กรของรัฐ อนึ่ง การดำเนินโครงการความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัย ด้วยการนำที่ดินของหน่วยงานภาครัฐมาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยทั้งนี้ กคช. และ รฟม. จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนปี 2558 – 2572 ประกอบด้วย การร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบนที่ดินของ รฟม. หรือ กคช. รวมถึงกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (สถานี) หรือสถานีซ่อมบำรุง หรือเพื่อการอยู่อาศัย พร้อมองค์ประกอบด้านอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดสถานที่ จอดรับ – ส่ง การให้บริการรถไฟฟ้าให้สอดคล้องกับพื้นที่พัฒนาของ กคช. ที่มีการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยแล้ว หรือจะมีการพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 โดย รฟม. ได้พิจารณานำที่ดินของ รฟม. จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี และสถานีรถไฟฟ้าบางปิ้ง จังหวัดสมุทรปราการ มาร่วมดำเนินการ ซึ่งผลดำเนินงานโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ประโยชน์สูงสุด