worldglobalnetwork ปรึกษาหารือเกี่ยวกับยอดขายการเติบโตของปี 2019

0
339

คุณอธิษฐาน เพ็ชรรัตน์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้น ภูมิภาคเอเซีย และ ประธาน ภูมิภาค อเมริกา worldglobalnetwork ได้ตกลงปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการเติบโตยอดขายของปี 2019 และในรายละเอียดว่า ทวีปไหนจะมียอดขายมากกว่ากันและจะต้องแจกของรางวัลที่ยิ่งใหญ่

Chief Executive Officer The Asian region and the President of the Americas agreed to discuss Sales of the year 2019 and in the details of which continents will have more sales and we will give great prizes.