THBA จัดกิจกรรมเสริมแกร่งผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน

0
811

 นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association: THBA) ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการฝึกอบรมภายใต้ ‘หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้าน’ วัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการจะพัฒนาองค์ความรู้และหลักการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ให้แก่บรรดาผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเดิมที่แข่งขันกันอยู่ในธุรกิจนี้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs พร้อม ๆ กับสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อรวมกลุ่มและช่วยเหลือกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้พบกับ วิทยากรจากผู้บริหารสมาคมฯ และบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งจะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจัดการ (Back Office) อาทิ การจัดโครงสร้างองค์กร หลักการคำนวณต้นทุน การบริหารความความหวังของลูกค้า การควบคุมคุณภาพ และการสร้างมาตรฐานต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนฉายให้เห็นภาพรวมตลาดบ้านสร้างเอง ทั้งในแง่ปริมาณหรือมูลค่าและภาวะการแข่งขัน

     

สำหรับ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ โดยแสกน QR Code หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ปิดรับสมัคร 8 สิงหาคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 10 สิงหาคม 2561)