หน้าแรก แท็ก สมาคมประกันชีวิตไทย

แท็ก: สมาคมประกันชีวิตไทย

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนตุลาคม ปี 61 เติบโต 4.57%

             นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2561 (เดือนมกราคม-ตุลาคม 2561) มีจำนวน 509,954.73 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (เดือนมกราคม-ตุลาคม 2560) 4.57% และคิดเป็นอัตราความคงอยู่ร้อยละ 83 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 146,721.34 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 7.44% ซึ่งประกอบด้วย...

สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมประชุม 44Th AEAN Insurance Council Meeting

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เลขาธิการสมาคม และ นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคม เข้าร่วมประชุม ASEAN Insurance Council Meeting ครั้งที่ 44 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พร้อมขับเคลื่อนทิศทางของธุรกิจประกันภัยในกลุ่มประเทศอาเซียน นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไปในอนาคต ซึ่งการประชุม...

สมาคมประกันชีวิตไทยจับมือตลาดหลักทรัพย์พัฒนาความรู้เรื่องการลงทุนแก่ตัวแทนประกันชีวิต

 สมาคมประกันชีวิตไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการออมของประชาชนผ่านการประกันชีวิตเพื่อให้มีความคุ้มครองควบคู่กับเงินออม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันที่รูปแบบการประกันชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ถูกพัฒนาจนมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน unit linked หรือการประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อเงินออมในวัยเกษียณ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน จึงจำเป็นที่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีการพัฒนาความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ตนเองสามารถเป็นนักวางแผนทางการเงิน หรือเป็นผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า จากความสำคัญดังกล่าวสมาคมประกันชีวิตไทยจึงได้จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมความรู้ทางการเงินให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้โครงการ“ตัวแทนประกันชีวิตยุคใหม่รู้ลึกเรื่องการลงทุน (Next Gen Insurance Agent)” โดยจัดหาวิทยากรจากสถาบันการศึกษามาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น ตราสารหนี้...

สมาคมประกันชีวิตไทยแนะนำทำความเข้าใจก่อนซื้อยูนิตลิงค์

ในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนดอกเบี้ยขาลงหาผลตอบแทนยากขึ้น นักลงทุนหลายคนมองหาช่องทางการลงทุนใหม่ๆ ที่คุ้มค่ารวมถึงได้รับความคุ้มครองจากการประกันชีวิตรวมอยู่ด้วย และมีผลตอบแทนในระดับความเสี่ยงที่พอรับได้ ผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์จึงเป็นตัวเลือกที่นักลงทุนสนใจ นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับจากกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ ระหว่างมกราคม - มิถุนายน 2561 สูงถึง 16,036.01 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 150 % เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์นี้นับว่ายังเป็นสินค้าใหม่สำหรับคนไทยและมีความซับซ้อนอยู่พอสมควร ลูกค้าจึงต้องทำการศึกษาอย่างดีก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ สำหรับกรมธรรม์ ยูนิตลิงค์นั้นเป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน...

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนกรกฎาคม ปี 61 เติบโต 4.69 %

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 มีทั้งสิ้น 358,583.82 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.69 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 102,911.62 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 255,672.20 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 102,911.62 ล้านบาท ประกอบด้วย (1)...

ร่วมแสดงความยินดีนายกสมาคมประกันชีวิตไทย

สมาคมประกันชีวิตไทย มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561และได้มีมติเลือก นางนุสรา(อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ เป็นนายกสมาคมประกันชีวิตไทยอีกสมัย โดยมีคณะกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องเซียงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ธุรกิจประกันชีวิต 6 เดือนปี 61 เติบโต 5.01 % เปิดปีบริหาร 61 – 63 เน้นขับเคลื่อนธุรกิจผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

สมาคมประกันชีวิตไทย เผย 6 เดือนแรกปี 2561 ธุรกิจประกันชีวิตไทย มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น312,530.24 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.01 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 89,970.03 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8.47 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 222,560.22 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 3.68 อัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 โดยเบี้ยประกันชีวิต รายใหม่ประกอบด้วย...

สมาคมประกันชีวิตไทย ลงนามความร่วมมือกับ ETDA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายจรุง เชื้อจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 6 จากขวา) ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)ร่วมกับ สภาและสมาคมชั้นนำ 13 แห่ง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความไม่สอดคล้องตามหลักการ ข้อกำหนด และมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์...

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมบริจาคเงินซื้อรถพยาบาล

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมสนับสนุนการจัดงาน THAIS AS ONE 2018 ซึ่งจัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินณ เวสต์เกต ฮอลล์ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต...

สมาคมประกันชีวิตไทยสานฝันนักศึกษาไทยสู่บุคลากรประกันชีวิต

 สมาคมประกันชีวิตไทยสานต่อฝันนักศึกษา เดินหน้ามอบทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบสูงสุดในสาขาประกันภัยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิตจำนวน 96 ราย นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสนับสนุนทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษาให้กับนักศึกษาของสมาคมประกันชีวิตไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 43 ปี ซึ่งการมอบทุนดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่สนับสนุนนโยบายหลักของสมาคมประกันชีวิตไทยในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และการเข้าถึงบริการด้านการประกันชีวิตกับประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม (Life Insurance Literacy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการศึกษาของเยาวชนไทยในสาขาวิชาชีพด้านการประกันภัย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศมีการเปิดสอนวิชาชีพด้านนี้อย่างทั่วถึง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต ดังนั้น สมาคมประกันชีวิตไทยจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีสอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาประกันภัยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต โดยในปี 2561 มอบให้แก่นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนรวม 8...

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนพฤษภาคม ปี 61 เติบโต 6.78%

นายพิชา สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่าเบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม2561 มีทั้งสิ้น 253,970.11ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.78 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 73,262.24ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 180,707.88ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่73,262.24 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรdจำนวน39,041.65ล้านบาทและ (2) เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวจำนวน34,220.59ล้านบาท สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปที่มีจำนวน180,707.88ล้านบาทมีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 84ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแสดงถึงผู้เอาประกันชีวิตให้ความสำคัญต่อการประกันชีวิตตลอดมา รวมถึงบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทได้มีการพัฒนาแบบของผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง...

ภาคธุรกิจประกันชีวิตผนึกพลังบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 19/2561

สมาคมประกันชีวิตไทย ผนึกพลังภาคธุรกิจประกันชีวิตจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19/2561 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (กลาง) พร้อมด้วย นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 2 จากขวา) นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์ กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทยและประธานคณะกรรมการจัดงาน วันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 19/2561...

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนเมษายน ปี 61 เติบโต 7.80 %

นายพิชา สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่าเบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 มีทั้งสิ้น 206,571.06 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.80 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 58,467.91 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 148,103.16 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 85 โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำนวน...

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมประชุม Asia Distribution Conference 2018

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม Asia Distribution Conference 2018 ซึ่งจัดโดย Limra Loma ในหัวข้อ 2020 vision : The Future of CX ให้กับผู้บริหารในธุรกิจประกันและการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการขาย การตลาด การจัดจำหน่ายช่องทางต่างๆ อาทิ ช่องทางผ่านตัวแทน...

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมประชุม 29th East Asian Insurance Congress (29th EAIC)

ผู้บริหารสมาคมประกันชีวิตไทย โดย นายสาระ ล่ำซำ อุปนายกฝ่ายการตลาด (คนที่ 2 จากขวา) นายเสถียร เลี้ยววาริณ กรรมการบริหารสมาคม (คนที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมประชุม 29th East Asian Insurance Congress (29th EAIC) ในหัวข้อ “Managing...

สรุปยอดสินไหม 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ปี 2561

สมาคมประกันชีวิตไทยเผยยอดสินไหมช่วง 7 วันอันตราย  ( ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17  เมษายน  2561) ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรวม 3,724 ครั้ง  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น  418 ราย  และในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด มีผู้ทำประกันชีวิตไว้เพียง 86 ราย เป็นเงินสินไหมมรณกรรมสุทธิกว่า 25 ล้านบาท นายพิชา สิริโยธิน...

สมาคมประกันชีวิตไทย เผยธุรกิจประกันชีวิตปี 60 โตร้อยละ 5.89 คาดปี 61 โตต่อเนื่องร้อยละ 4-6

  นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันชีวิตไทยในปี 2560 ยังคงมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัว มูลค่าการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การลงทุนของภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น 601,724.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตถึงร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเบี้ยประกันชีวิตปีต่อไป...

MOST POPULAR

“AIS จับมือ The 1 ปรุงสูตรซิมรายเดือนเอาใจขาช้อป เปิดตัวซิม @The1 SIM ฟรี! คะแนน The...

“เอไอเอส” ผู้นำเครือข่ายและบริการดิจิทัลอันดับ 1 ของไทย เดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มทางเลือกและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จับมือ The 1 (เดอะ วัน) ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ผู้นำลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย ส่งมอบประสบการณ์และสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้า เปิดตัว “@The1 SIM” ซิมรายเดือนใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อนักช้อปโดยเฉพาะ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของวงการโทรคมนาคมและวงการค้าปลีก ให้ลูกค้ารับ/แลก/โอนคะแนนสะสมเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ขาช้อปยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง นายพงษกรณ์ คอวนิช...

HOT NEWS