หน้าแรก แท็ก สมาคมประกันชีวิตไทย

แท็ก: สมาคมประกันชีวิตไทย

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนตุลาคม ปี 61 เติบโต 4.57%

             นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2561 (เดือนมกราคม-ตุลาคม 2561) มีจำนวน 509,954.73 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (เดือนมกราคม-ตุลาคม 2560) 4.57% และคิดเป็นอัตราความคงอยู่ร้อยละ 83 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 146,721.34 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 7.44% ซึ่งประกอบด้วย...

สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมประชุม 44Th AEAN Insurance Council Meeting

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เลขาธิการสมาคม และ นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคม เข้าร่วมประชุม ASEAN Insurance Council Meeting ครั้งที่ 44 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พร้อมขับเคลื่อนทิศทางของธุรกิจประกันภัยในกลุ่มประเทศอาเซียน นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไปในอนาคต ซึ่งการประชุม...

สมาคมประกันชีวิตไทยจับมือตลาดหลักทรัพย์พัฒนาความรู้เรื่องการลงทุนแก่ตัวแทนประกันชีวิต

 สมาคมประกันชีวิตไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการออมของประชาชนผ่านการประกันชีวิตเพื่อให้มีความคุ้มครองควบคู่กับเงินออม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันที่รูปแบบการประกันชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ถูกพัฒนาจนมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน unit linked หรือการประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อเงินออมในวัยเกษียณ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน จึงจำเป็นที่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีการพัฒนาความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ตนเองสามารถเป็นนักวางแผนทางการเงิน หรือเป็นผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า จากความสำคัญดังกล่าวสมาคมประกันชีวิตไทยจึงได้จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมความรู้ทางการเงินให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้โครงการ“ตัวแทนประกันชีวิตยุคใหม่รู้ลึกเรื่องการลงทุน (Next Gen Insurance Agent)” โดยจัดหาวิทยากรจากสถาบันการศึกษามาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น ตราสารหนี้...

สมาคมประกันชีวิตไทยแนะนำทำความเข้าใจก่อนซื้อยูนิตลิงค์

ในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนดอกเบี้ยขาลงหาผลตอบแทนยากขึ้น นักลงทุนหลายคนมองหาช่องทางการลงทุนใหม่ๆ ที่คุ้มค่ารวมถึงได้รับความคุ้มครองจากการประกันชีวิตรวมอยู่ด้วย และมีผลตอบแทนในระดับความเสี่ยงที่พอรับได้ ผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์จึงเป็นตัวเลือกที่นักลงทุนสนใจ นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับจากกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ ระหว่างมกราคม - มิถุนายน 2561 สูงถึง 16,036.01 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 150 % เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์นี้นับว่ายังเป็นสินค้าใหม่สำหรับคนไทยและมีความซับซ้อนอยู่พอสมควร ลูกค้าจึงต้องทำการศึกษาอย่างดีก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ สำหรับกรมธรรม์ ยูนิตลิงค์นั้นเป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน...

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนกรกฎาคม ปี 61 เติบโต 4.69 %

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 มีทั้งสิ้น 358,583.82 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.69 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 102,911.62 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 255,672.20 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 102,911.62 ล้านบาท ประกอบด้วย (1)...

ร่วมแสดงความยินดีนายกสมาคมประกันชีวิตไทย

สมาคมประกันชีวิตไทย มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561และได้มีมติเลือก นางนุสรา(อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ เป็นนายกสมาคมประกันชีวิตไทยอีกสมัย โดยมีคณะกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องเซียงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ธุรกิจประกันชีวิต 6 เดือนปี 61 เติบโต 5.01 % เปิดปีบริหาร 61 – 63 เน้นขับเคลื่อนธุรกิจผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

สมาคมประกันชีวิตไทย เผย 6 เดือนแรกปี 2561 ธุรกิจประกันชีวิตไทย มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น312,530.24 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.01 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 89,970.03 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8.47 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 222,560.22 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 3.68 อัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 โดยเบี้ยประกันชีวิต รายใหม่ประกอบด้วย...

สมาคมประกันชีวิตไทย ลงนามความร่วมมือกับ ETDA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายจรุง เชื้อจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 6 จากขวา) ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)ร่วมกับ สภาและสมาคมชั้นนำ 13 แห่ง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความไม่สอดคล้องตามหลักการ ข้อกำหนด และมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์...

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมบริจาคเงินซื้อรถพยาบาล

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมสนับสนุนการจัดงาน THAIS AS ONE 2018 ซึ่งจัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินณ เวสต์เกต ฮอลล์ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต...

สมาคมประกันชีวิตไทยสานฝันนักศึกษาไทยสู่บุคลากรประกันชีวิต

 สมาคมประกันชีวิตไทยสานต่อฝันนักศึกษา เดินหน้ามอบทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบสูงสุดในสาขาประกันภัยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิตจำนวน 96 ราย นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสนับสนุนทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษาให้กับนักศึกษาของสมาคมประกันชีวิตไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 43 ปี ซึ่งการมอบทุนดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่สนับสนุนนโยบายหลักของสมาคมประกันชีวิตไทยในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และการเข้าถึงบริการด้านการประกันชีวิตกับประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม (Life Insurance Literacy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการศึกษาของเยาวชนไทยในสาขาวิชาชีพด้านการประกันภัย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศมีการเปิดสอนวิชาชีพด้านนี้อย่างทั่วถึง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต ดังนั้น สมาคมประกันชีวิตไทยจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีสอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาประกันภัยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต โดยในปี 2561 มอบให้แก่นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนรวม 8...

MOST POPULAR

เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศผลรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019’ ยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศเพื่อมอบให้กับลูกค้า

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ โครงการMuang Thai Life Assurance Hospital  Awards 2019เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019’ ให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ...

HOT NEWS