หน้าแรก แท็ก กองทุนประกันชีวิต เปิดตัว “โปรแกรมระบบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ”

แท็ก: กองทุนประกันชีวิต เปิดตัว “โปรแกรมระบบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ”

กองทุนประกันชีวิต เปิดตัว “โปรแกรมระบบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ”

กองทุนประกันชีวิต เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ คุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ กองทุน จึงได้ดำเนินการตามกรอบนโยบายของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการกองทุนประกันชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกิดจากการเอาประกันภัยได้รับรู้ รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต และสิทธิของตนเอง เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 หมายถึง เงินที่ผู้เอาประกัน...

MOST POPULAR

HOT NEWS