SME D Bank ร่วมมือ ม.กรุงเทพ ชูโครงการ “SME-D ScaleupLocal Economy ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs และStartup สู่ตลาดโลก” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท

0
860

นายพงชาญ สำเภาเงินรองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า ธพว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดโครงการ“SME-D ScaleupLocal Economy ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs และ Startup สู่ตลาดโลก” กลุ่มชา กาแฟ และผ้าพื้นเมือง” ให้มีองค์ความรู้ในการสร้างกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ และสร้างโอกาสและช่องทางการลงทุนในการขยายธุรกิจในการต่อยอดแนวความคิด ให้เกิดรูปแบบที่ยั่งยืน โดยปฏิรูปธุรกิจเดิมไปสู่การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาการขับเคลื่อนประเทศโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ประเทศไทย 4.0 หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทั้งนี้รูปแบบของการจัดอบรมจะเน้นหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านต่างๆและมีการPitching เพื่อชิงเงินรางวัล 80,000 บาท

สำหรับโครงการดังกล่าว เกิดจากแนวคิดที่ประเทศไทยมีตลาดผู้บริโภคกาแฟที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและบุคลากรในอุตสาหกรรมกาแฟของไทยมีศักยภาพและความพร้อมสำหรับการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตกาแฟระดับโลก ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ชาของไทยมีความโดดเด่น โดยจากสถิติการส่งออกปี2560ประเทศไทยส่งออกชาอันดับ4ของโลก รองจากแคนาดา สหรัฐอเมริกาและจีน หากเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยสามารถเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานยอมรับจากผู้บริโภคจะมีโอกาสทางการค้ามากยิ่งขึ้นขณะที่ผ้าพื้นเมืองของไทยมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากทั่วโลกควรค่าต่อการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้เป็นที่ประจักษ์และสร้างมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้น

ทั้งนี้โครงการจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs/Startup ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในกลุ่มชา กาแฟ และผ้าพื้นเมืองทั่วประเทศที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือGeographical Indication(GI) เข้าร่วมการอบรมสัมมนาในหลักสูตรเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ  โดยการอบรมประกอบด้วย 4 ด้านหลักคือ1.ด้านผู้ประกอบการจะเน้นเรื่องกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการ การสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบธุรกิจและการวางแผน 2.ด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ จะชี้ให้เห็นช่องทางการตลาดใหม่ๆ กลยุทธ์การใช้ช่องทางแบบผสมผสานเพื่อการโฆษณาแบบดิจิทัลและมีWorkshopการใช้ระบบดิจิทัลกับการวางแผนธุรกิจ 3.ด้านการสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อการเข้าสู่อุตสาหกรรมตามมาตรฐานGAP,COC,GMP/HACCPและ4.ด้าน DesignforBrandingเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัย กลยุทธ์การวางแผนเพื่อการสร้างแบรนด์รวมถึงWorkshopการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการสร้างแบรนด์โดยวิทยากรบริษัทชั้นนำและวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้จะเปิดรับนักศึกษาร่วมพัฒนาโครงการกับผู้ประกอบการด้วยโดยเน้นการเรียนรู้สู่ห้องเรียนที่ได้รับโจทย์จริง ลงมือปฏิบัติจริง ในการอบรมBootcamp3วัน2คืนระหว่างวันที่ 31พ.ค.-2 มิ.ย.2562ณ โรงแรมมารวยกรุงเทพฯและจะมีผู้เชี่ยวชาญ Site Visit ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการเพื่อเจาะลึกถึงปัญหาพร้อมวิธีการพัฒนากิจการสู่ความสำเร็จของธุรกิจ