Meta Skill ทักษะแห่งความสำเร็จที่ทุกคนควรมี โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

0
387

สำหรับผู้ประกอบการหรือลูกจ้าง จำเป็นต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยิ่งในปัจจุบันการนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น โดยงานที่สามารถทำซ้ำๆ เช่น งานในไลน์การผลิตของโรงงาน งานพนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ พนักงานขายสินค้าตามห้าง กิจกรรมของงานเหล่านี้สามารถถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันได้แล้วกว่า 50% นอกจากนี้ข้อมูลจาก World Economic Forum (WEF) ระบุว่าภายในปี 2568 AI จะเข้ามาทดแทนตำแหน่งงานที่ทำโดยมนุษย์ได้ถึง 70%

ทั้งนี้อาชีพที่ถูกแย่งงานได้ยาก คืออาชีพที่ต้องใช้ความซับซ้อนทางความคิดและอาชีพที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) อย่างอาชีพ ผู้บริหารระดับสูง นักเขียน นักวิทยาศาสตร์ และศิลปิน เพราะ AI สามารถพัฒนาความสามารถได้ แต่ยังไม่สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ได้ดีเท่ามนุษย์

แล้วทักษะอะไรบ้างที่ผู้บริหารและพนักงานควรมีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในอนาคต นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความสำเร็จด้วย มายด์เซ็ท กล่าวว่า ทักษะ 3 ด้านที่ควรมีเพื่อเป็นรากฐานอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีในอนาคตคือ

Hard Skill (ฮาร์ด สกิล)
ทักษะด้านความรู้และเทคนิค เป็นความสามารถด้านอาชีพ เช่น ทักษะด้านการออกแบบ หรือการบริหารจัดการสินค้า ทักษะความชำนาญในรูปแบบนี้อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ตามความต้องการของตลาด วิธีรับมือความเปลี่ยนแปลงในอนาคตผู้ถูกจ้างจำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและให้ทันต่อความต้องการของตลาด

Soft Skill (ซอฟต์ สกิล)
ความสามารถด้านสังคม เช่นความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการโน้มน้าวใจคน การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การรู้จักแก้ปัญหา ซึ่งเรื่องเหล่านี้มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร นอกจากนี้ซอฟ สกิล ยังรวมถึงการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จนได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้อีกด้วย ทั้งนี้วิธีการในการพัฒนาทักษะด้านซอฟ สกิล สามารถทำได้โดย หมั่นฝึกฝนตนเอง สอบถามคนใกล้ชิดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุง และชีวิตอย่างมีสติ เพื่อความพร้อมและสร้างโอกาสสำหรับการทำงานในอนาคต

Meta Skill (เมต้า สกิล)
ความเชื่อในการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างสูง เป็นความสามารถในการเปิดรับความรู้ใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับความรู้เดิมๆ ตั้งข้อสงสัยและสังเกตอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะนำไอเดียต่างๆมาต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ รวมถึงการกำหนดทิศทางและจุดแข็งของตัวเอง ซึ่งเมต้า สกิล นี้จะไม่เปลี่ยนและจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน หากมีการพัฒนาฝึกฝนทักษะทั้ง 3 อย่างนี้แล้ว ก็จะพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นำองค์กรพุ่งทะยานสู่ความสำเร็จในปี 2019 ได้อย่างแน่นอน