Jc iMart 135 สาขา ทั่วไทย เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ Smart โชห่วยเพื่อในระยะยาว

0
3042

สังคมเปิด ประเทศเปลี่ยน ขณะที่ประเทศก้าวสู่สังคมดิทัลมากขึ้น Digital Transformation ภาครัฐมีการหารือเพื่อที่จะยกระดับร้านโชห่วยเดิมให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นเมื่อนำเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้าไปช่วยเหลือ ทั้งรูปแบบการค้าออนไลน์ ระบบการจ่ายเงินผ่านออนไลน์ Ewallet

Jc iMart จำนวน135 สาขา ทั่วประเทศไทยพร้อมเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ Smart โชห่วย เพื่อในระยะยาวจะเป็นช่องทางสำหรับการค้าในชุมชนได้ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชนและกลุ่ม เกษตรกร มีรูปแบบการค้าที่ชัดเจน การจัดการได้รับมาตราฐาน Franchise Best Practice ประจำปี 2562 จากกระทรวงพาณิชย์ สินค้าเหมาะสมในการค้าออนไลน์ มีคุณภาพ มีที่มาที่ไป มีตัวตน และคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งหมด อยู่ใน JC Platform เปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายรับ สร้างเครือข่ายชุมชน เข้มแข็ง