J&C ได้รับการสัมภาษณ์โดยสื่อ Techsauce ผู้ นำเสนอคอนเทนต์เพื่อวงการ Tech ในโลกธุรกิจ ครอบคลุมทั้งในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นรายแรกผู้จัดงาน Tech Conference เชื่อมต่อคนเอเชียและคนทั่วโลก

0
239

หัวข้อ แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน J&C Social Entreprise กิจการเพื่อสังคม สร้างอาชีพรองรับวัยเกียณที่ส่งเสริมสังคมลดความเหลื่อมล้ำจากเทคโนโลยีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชน แก้ปัญหาและความสำคัญที่ได้มองเห็นในยุค ดิจิทัล

“เรื่องของเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตัว หลายบริษัท มุ่งหน้าไปหาการเติบโตใน AEC เพื่อบาลานซ์ธุรกิจ เรายัง พัฒนาและรักษาฐานธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้จะ ไม่เติบโตมากนัก แต่เรามีการขยายตัวไปในต่างประเทศซึ่งก็ เริ่มสร้างการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศกลุ่ม CLMV ที่ J&C ได้มีสาขาอยู่ ตลาดเติบโตจากการเรียนรู้ตามประเทศไทยเห็นได้ว่า สินค้าของเมืองไทยเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศแถบนี้ ดังน้ันเมื่อเราค้นพบว่ากำลังซื้อในเมืองไทยหดตัว เราจึงต้อง ปรับตัวและขยายฐานลูกค้าเข้าไปยังกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพ ในการเติบโต”

นอกจากนี้ จอย แอนด์ คอยน์ มีฐานลูกค้าเก่าระดับกลาง- ล่าง อายุอยู่ระหว่าง 40-55 ปี จำนวนมากซึ่งเป็นช่วงก่อน สูงวัย pre ageing ช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนเกียณอายุ แน่นอนว่าสิ่งที่คน เหล่านี้มองหาคือเรื่องของชีวิตท่ีมั่นคง สินค้าสุขภาพ สินค้าที่ จำเป็น เราจึงพัฒนาสินค้าและ ระบบดิจิทัลสร้างอาชีพ ช่องทางให้คนกลุ่มนี้มากขึ้นทำให้ที่ผ่าน มาธุรกิจของเราเติบโตได้ดี”

ติดตามข่าวได้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทางช่องทาง online Techsauce ต่อไป

#jc #techsauce #digital #innovation