Gossip News :ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ไฟเขียวจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นปี 63

0
236

นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์  ประธานกรรมการ และนายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ LALIN  เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้  โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.385 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอีกจำนวน 0.21 บาท และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 8 พฤษภาคม ศกนี้