CEO Focus Group

0
755

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ บริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนา CEO Focus Group หัวข้อ “Demystifying IFRS 17 for General Insurers” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards) หรือ IFRS ฉบับที่ 17 ให้กับ CEOs และ CFOs ของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งการสัมมนาแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า เป็นการนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับ IFRS 17 ส่วนภาคบ่าย เป็นการสัมมนาเชิงลึกสำหรับกลุ่มนักบัญชีและนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยมี นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายภาพรวมอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี