MOST POPULAR

ออมสิน ตรวจเยี่ยมธนาคารปูม้า จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารออมสิน และนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในโอกาสเดินทางร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ (GRC) สัญจร ประจำปี...

HOT NEWS