BKI สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษา

0
903

 

     

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดโครงการ BKI Give เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด นายวีระชัย ศรีเพชระกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่มและอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม UNITE CAMP ไอทีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และพร้อมกันนี้ นางเสริมสุข คิดเจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่มให้แก่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการหัวข้อเรื่อง “ต่อ เติม แต่ง ทุนมนุษย์ 4.0”โดยมีตัวแทนนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา