BDMS รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

0
469

BDMS ตอกย้ำศักยภาพความเป็นเลิศด้านธุรกิจการบริการสุขภาพแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ด้วยรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence) รางวัลพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย BDMS ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดเผยถึงความสำเร็จแห่งรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ว่า จากวิสัยทัศน์แห่งผู้นำด้านธุรกิจการบริการสุขภาพส่งผลให้ BDMS ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะมอบประสิทธิภาพการบริการมาตรฐานสากลให้แก่ผู้ใช้บริการในเครือข่ายโรงพยาบาลทั้ง 49 แห่งในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดีและทันสมัยที่สุดในทุกครั้งที่เข้ารับบริการ โดย BDMS ได้เตรียมความพร้อมด้านจำนวนบุคลากรเพื่อให้สามารถส่งมอบบริการได้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับบริการให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังได้พัฒนาระบบ Total Quality Management (TQM) หรือการบริหารคุณภาพโดยรวม เพื่อสร้างวินัยในการทำงาน ป้องกันความผิดพลาดเสียหายและมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกระดับในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มมาตราฐานการบริการและการดูแลความปลอดภัยของคนไข้ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้วยนโยบาย Chasing Zero ที่ครอบคลุมการหลีกเลี่ยงอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย อาทิ ความเสี่ยงจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างเข้ารับการรักษา และข้อผิดพลาดจากกระบวนการจัดเตรียมยา โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวดทำให้ได้มาตรฐานการบริการที่ดีเยี่ยม ด้านประสบการณ์ในการใช้บริการของคนไข้ Patient experience ก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ BDMS ให้ความสำคัญ และพร้อมมอบบริการในแบบ Thai hospitality อบอุ่นตามวิถีไทย ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการรักษา และเพื่อประสิทธิผลในการรักษาที่ดียิ่งขึ้น BDMS จึงได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเข้ามาใช้ในการรักษา

“รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence) รางวัลพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจสูงสุดอันหาที่สุดมิได้ของคณะผู้บริหารและพนักงาน BDMS ทุกคน เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพความเป็นเลิศด้านบริการได้เป็นอย่างดี โดยรางวัลดังกล่าวจะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ชาว BDMS ทุกคน รักษาและพัฒนามาตรฐานด้านบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ” แพทย์หญิงปรมาภรณ์ กล่าวเสริม

 ทั้งนี้ รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะช่วยผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยองค์กรที่ได้รับรางวัล  Thailand Corporate Excellence Awards ล้วนได้รับการเสนอชื่อจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการโครงการฯ จากนั้นแต่ละองค์กรจะนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กร รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน เพื่อโครงการฯ ได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีรายได้สูงสุด 1,000 องค์กรในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกองค์กรที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับรางวัลพระราชทานฯ ในแต่ละสาขารางวัลในครั้งนี้

รายละเอียดของ BDMS เพิ่มเติมได้ที่ https://www.bdms.co.th/