BAM สนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับผู้พิการ

0
256

นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคม พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาภาคเหนือประจำจังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ โดยมีนายสมชาย ชนันชนะ ประธานคณะอนุกรรมการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562