BAM รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่อต้านทุจริต

0
1203

คุณทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการบริษัท บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน ) BAM รับมอบประกาศนียบัตร  จาก คุณประสัณห์  เชื้อพานิชกรรมการ  แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand ‘s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)   ในโอกาสได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดย  BAM  ให้ความสำคัญสนับสนุนนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริต  เพื่อกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท