AYUD เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์13พฤศจิกายนนี้

0
319

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือAYUD ได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์ซึ่งรวมถึงการร่วมลงมติเกี่ยวกับการให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)หรือ SAGI ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย หรือ AZTHและการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ AZAYโดยการซื้อหุ้นสามัญใน AZAY เพิ่มเติมจาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัดหรือ CPRNT ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า การดำเนินการเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรที่แนบแน่นยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจทั้งในธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิตซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นจะทำให้AYUD สามารถขยายช่องทางและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มความแข็งแกร่งในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมากในปัจจุบัน

การเรียกประชุมครั้งนี้ จะเป็นการขอมติเพื่อให้ SAGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AYUD ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ AZTHและขยายการดำเนินกิจการประกันภัยที่เกิดจากการรับโอนกิจการให้อยู่ภายใต้บริษัทเดียว ซึ่งการซื้อและรับโอนกิจการในครั้งนี้จะทำให้ SAGI มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในลำดับที่สูงขึ้นพร้อมการขยายและเพิ่มเติมฐานลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ของกลุ่มอลิอันซ์ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ SAGI ในตลาดประกันวินาศภัยไทย

สำหรับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ AYUD อีก 11.8% เป็นประมาณ 32%ใน  Allianz Ayudhya Assurance PCL จะทำให้ AYUDได้รับเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AZAY เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนโดยAYUD จะออกหุ้นใหม่ให้กับ Allianz SE และ CPRNTเพื่อเป็นการผนึกกำลังที่จะส่งผลให้มีความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นมีมติยินยอมให้กลุ่มอลิอันซ์ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยสมัครใจ (PTO) กลุ่มอลิอันซ์ก็ยินดีที่จะทำPTO จากผู้ถือหุ้นของ AYUD ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายของหุ้นAYUD ใoตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ หลังจากการดำเนินการตามธุรกรรมทั้งหมดเสร็จสิ้น กลุ่มอลิอันซ์ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ AYUD และจะส่งผลให้กลุ่มอลิอันซ์เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ AYUD ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว

กลุ่มอลิอันซ์เป็นผู้ให้บริการด้านการเงินระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในการบริการด้านธุรกิจประกันภัยและการจัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้ กลุ่มอลิอันซ์มีศักยภาพและประสบการณ์ในการรับประกันภัยมายาวนานมากว่า 128 ปี มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและครอบคลุมต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และมีเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญต่าง ๆ นอกจากนี้ กลุ่มอลิอันซ์ยังมีสถานะทางการเงินอันมั่นคงอีกด้วย โดย AZTH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกลุ่มอลิอันซ์เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100ดำเนินธุรกิจด้านประกันวินาศภัยในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และ AZAY ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกลุ่มอลิอันซ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2494โดย AZAY เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจประกันชีวิตในด้านเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงอยู่ใน 10 อันดับแรกมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้ AYUD ได้เข้าลงทุนใน AZAY โดยการถือหุ้นตั้งแต่ปี 2545และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา AZAY มีกำไรปีละไม่ต่ำกว่า 1.6 พันล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้ AYUD กว่า 1,000 ล้านบาทในช่วงเวลาดังกล่าว

ในขณะเดียวกัน  นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI กล่าวว่า การทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยใน
ประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์ครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังระหว่างประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของสองฝ่ายที่แตกต่าง แต่ส่งเสริมกันอย่างลงตัว  กลุ่มอลิอันซ์มีมาตรฐานการบริหารงานในระดับสากลและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่วน SAGI เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล มีความแข็งแกร่งด้านการเงิน  มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา  มีฐานลูกค้าที่เข้มแข็ง  รวมถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย ทั้งนี้ หากการทำธุรกรรมครั้งนี้สัมฤทธิ์ผล ก็จะเป็นมิติใหม่ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริการที่จะทำให้เราก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมประกันภัยในระดับประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี (ถนนพระราม 4) เวลา 14.00 น. เสียงของท่านมีความสำคัญ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตัวท่านเอง หรือผ่านผู้รับมอบฉันทะ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจกำหนดทิศทางและอนาคตบริษัทของท่านไปพร้อมๆ กัน นายวิโรจน์ฯ กล่าวทิ้งท้าย