วิริยะประกันภัย จัดอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 13

ข่าวประกัน หนังสือพิมพ์ออนไลน์

อุปสมบทหมู่ -01 S

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีอุปสมบทหมู่ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน  รุ่น 13 จำนวน 15 รูป โดยมี พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร

สำหรับพิธีอุปสมบทดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานมีความสมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว พร้อมทั้งนำหลักพุทธรรมมาใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินชีวิต และการประกอบการงาน อันจักก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักในภารกิจของการทํานุบํารุงศาสนาเและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป โดยภายหลังการบรรพชาและการอุปสมบทแล้ว คณะพระใหม่ทั้งหมดจะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองม่วง อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นเวลา 24 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password