กรุงเทพประกันภัย เผยผลประกอบการ 9 เดือน กำไรกว่า 1,944 ล้านบาท

ข่าวประกัน หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

ผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย งวด 9 เดือนของปี 2560 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 11,583.4 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,944.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 9 บาทต่อหุ้น

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือBKIเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาสที่3 ของปี 2560 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,605.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ลดลงร้อยละ 1.9 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 325.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35.8รายได้สุทธิจากการลงทุน 418.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 743.4 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 657.7 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559ร้อยละ 14.2และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 6.18 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ3 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2560 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 11,583.4 ล้านบาท       เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่าย          ในการดำเนินงานแล้ว 1,041.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.0รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,161.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,202.9 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,944.7 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 5.4  และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 18.27 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password