ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 สถาบันประกันภัยไทย เตรียมรุกตลาดทั้งในและต่างประเทศในปี 2561 

Slider ข่าวประกัน หนังสือพิมพ์ออนไลน์

23435180_1951359961856175_4297626700672526379_n

ทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (TII) กล่าวว่า สถาบันฯ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภทแก่บุคลากรของธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัยรวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการประกันภัย ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพประกันภัย  เริ่มดำเนินกิจการในระยะแรกตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2523 โดยมี นายสุชาย เชาว์วิศิษฐ์ แห่งสำนักงานประกันภัย เป็นประธานคณะกรรมการสถาบันฯ คนแรก

ในช่วงแรกของการดำเนินการสถาบันฯได้ขอความร่วมมือจากสถาบันประกันภัยแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (The Insurance Institute of New Zealand)  เพื่อขอความร่วมมือในการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันแห่งนั้น ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีโดยได้ยอมรับสถาบันฯเข้าเป็นกลุ่มในเครือเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2523

ในปี พ.ศ. 2530 เพื่อให้การดำเนินการด้านการศึกษาอบรมด้านประกันภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการเพื่อจดทะเบียนสถาบันเป็นนิติบุคคลเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยมีมติให้จดทะเบียนในรูปบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2531และกำหนดทุนของบริษัทไว้ 1.5 ล้านบาท โดยมีบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยและอื่นๆ รวม 75 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและใช้ชื่อว่า “บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการศึกษาอบรมด้านประกันภัยเป็นครั้งแรก ซึ่งชื่อดังกล่าวมีที่มาจากชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า Thailand Insurance Institute ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 ซึ่งห้ามบริษัทที่มิได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันภัย ใช้ชื่อของบริษัทโดยมีคำว่า “ประกันภัย” หรือ “Insurance” อยู่ในชื่อด้วย

จากวันนั้นเป็นต้นมา สถาบันฯจะมีอายุครบ 30 ปีในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันฯมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ให้สมกับเจตนารมณ์ผู้ก่อตั้งมาอย่างต่อเนื่องและจะยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อผลิตและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บุคลากรในวิชาชีพประกันภัยตลอดไป

23244402_1951359331856238_3730894800495164653_n

โครงสร้างผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

                        จำนวนผู้ถือหุ้นปัจจุบันมีทั้งสิ้น 73 รายแบ่งเป็น

ก. บริษัทประกันชีวิต                                                             56           ราย

ข. บริษัทประกันวินาศภัย                                                        13           ราย

ค. บริษัทนายหน้าประกันภัยและอื่นๆ                                          4             ราย

รวม                    73           ราย

ความร่วมมือกับหน่วยงาน สมาคมต่างๆ

 1. กลุ่มบริษัทภายในประเทศ

                        ก. สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ข. สมาคมประกันชีวิตไทย

ค. สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

ง. สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

จ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 1. กลุ่มบริษัทต่างประเทศ

                        ก. The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance (ANZIIF)

ข. The Australian Institute of Chartered Loss Adjuster (AICLA)

ค. The Malaysian Insurance Institute (MII)

ง. The Singapore College of Insurance (SCI)

จ. Life Office Management Association (LOMA)*

* จะเริ่มมีผลบังคับในปี พ.ศ. 2561

 1. วิสัยทัศน์ (Vision)

                        เราจะเป็นสถาบันวิชาการประกันภัยที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้ธุรกิจ

 1. คำขวัญ (MOTTO)

                        “การสร้างแรงบันดาลใจที่สมบูรณ์แบบในด้านการศึกษาและอบรมด้านประกันภัย”

 1. เสาหลัก (KEY PILLARS)

                        เสาหลัก 4 ต้น ที่เป็นปัจจัยนำ TII ให้ไปสู่ความสำเร็จประกอบด้วย

ก. หลักสูตร (Curriculum) ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึง หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศ

ข. วิทยากร (Lecturers/Faculties) ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทำงาน การสอน สามารถในการถ่ายทอดได้ดี

ค. โครงสร้างพิ้นฐานในการปฏิบัติงาน ที่สามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบการรับสมัครและประกาสผลสอบที่รวดเร็ว ระบบการชำระเงินที่   ปลอดภัย ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์การทำงาน ระบบ Online เป็นต้น

ง. โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้องและสนับสนุนการทำงาน บุคลากรที่เน้นการทำงานเป็นทีม

  6.บทบาทหน้าที่หลักของ (KEY ROLES)

                        ปัจจุบัน TII ทำหน้าที่หลัก 4 ประการ ดังนี้

ก. เป็นสถานที่จัดสอบความรู้ (Examination Body)

– ตัวแทนประกันชีวิต

– นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย *

ข. เป็นสถานที่ฝึกอบรมและออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรที่กำหนดโดยคปภ. ได้แก่

– หลักสูตรขอรับ ขอต่ออายุเป็นนายหน้า ตัวแทนประกันภัย

– หลักสูตรขอรับขอต่ออายุเป็นผู้ประเมินวินาศภัย

– หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลงทุนบริษัทประกันภัย

ค. เป็นสถานที่ฝึกอบรมและออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัยได้แก่

–  หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัยและหลักสูตรวิชาชีพสินไหมทดแทน

– หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัยของ ANZIIF THAI **

– หลักสูตรวิชาชีพผู้ประเมินวินาศภัย ***

– หลักสูตรประกันชีวิต LOMA****

ง. หลักสูตรพิเศษระยะสั้น และ บริการพิเศษด้านวิชาการประกันภัย เช่น

– หลักสูตรด้านเทคนิคและหลักสูตรทักษะการบริหารงานประกันภัย

– บริการจัดสอบ ประเมินผลความรู้ ความชำนาญของบุคลากรในองค์กร

– หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักประกันภัย

– บริการแปลกรมธรรม์ประกันภัย                                       –

 1. การขับเคลื่อนทางกลยุทธ์ (STRATEGIC MOVE)

            กลยุทธ์ขับเคลื่อนหลักของสถาบันฯประกอบด้วย

ก. การขยายกลุ่มลูกค้าใหม่เข้าไปในกลุ่ม CLMV

ข. การเข้าตลาดใหม่ที่ได้เป็นกลุ่มลูกค้าบริษัทประกันภัย

ค. การออกผลิตภัณฑ์และบริการอบรมแบบใหม่

– การเพิ่มการเรียนประกันภัยทางไกลสำหรับผู้สนใจในต่างจังหวัด (Distance Learning)

– การพัฒนา E Learning โดยใช้ Web-based สำหรับหลักสูตรประกันภัย แบบ On Demand

– การเทียบโอนรายวิชาโดยใช้ประสบการร์การทำงาน (Recognition of Prior Learning)

– การออกแบบหลักสูตรการใช้สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักประกันภัย หรือผู้สนใจทั่วไป

ง. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานของสถาบัน

– การปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบการรับสมัคร ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

– การปรับปรุง Website ของสถาบันฯให้ทันสมัย มีสาระที่น่าสนใจ

– การสร้างการรับรู้ของ Brand

จ.การพัฒนาระบบคุณภาพ

– การทบทวนเอกสาร ตำราประกอบการสอน

– การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาประกันภัยชั้นนำในต่างประเทศมากขึ้น

 1. การกำหนดจุดเริ่มต้น (STARTING POINT)

                        – การศึกษาแนวทางของผู้บริโภค ที่ตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้า (Customer Journey) โดยการทำแบบสำรวจสอบถาม รวมถึงการทำ Focus Group

– การหาแนวทางการดำเนินงาน (Pathway) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค

– การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบงานสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสาร และระบบคุณภาพงาน

ก. จัดทำระบบทะเบียน ระบบรับสมัครนักศึกษา

ข. ออกแบบ จัดทำ website ให้มีความโดดเด่น น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากขึ้น

ค. ออกแบบหลักสูตรโดยใช้ Web-based ในลักษณะ On Demand

ง. จัดทำ Website เป็นภาษาอังกฤษ

จ. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

– เพิ่มการรับรู้และยอมรับต่อองค์กร

ก. ผู้สนับสนุนการจัดงานวิชาการและผู้บรรยายให้หน่วยงานต่างๆ การให้ทุน และการทำวิจัยด้านประกันภัย

ข. จัดการอบรมวิชาการประกันภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ค. การจัดกิจกรรมทางสังคม

 1. ความคาดหวังสูงสุด (OPTIMUM EXPECTATION)

            เราจะเป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อเนื่องเพื่อที่จะก้าวไปพร้อมกับธุรกิจประกันภัยในการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปต่อสาธารณะชน

23319469_1951359311856240_8532658917679244043_n

 • สายงานประกันชีวิต โดย อาจารย์ พันธุ์ทิพา อรุณสิกขะพันธุ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ

หลักสูตรที่สายงานประกันภัยดูแลอยู่ได้แก่ หลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 6 ชั่วโมง (รวมสอบ 14 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคปภ.โดยตรง

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำเร็จรูป 3 in 1 เหมาะสำหรับบริษัทประกันชีวิต ที่ต้องการสร้างตัวแทนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสถาบันได้รวบรวมกระบวนการอบรมและสอบเข้าด้วยกัน โดยได้รับใบรับรองการอบรมฯและรู้ผลสอบทันที

บริษัทประกันชีวิตสามารถดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตให้แก่ผู้สอบผ่านจากนายทะเบียนได้เลย จะเห็นว่าเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะสถาบันสามารถอำนวยความสะดวกไปจัดสอบให้ได้ในทุกที่ ทั่วประเทศ ด้วยเครื่องมือการสอบที่ทันสมัย(Tablet) อีกทั้งมีคณาจารย์ที่ให้ความรู้ความเข้าใจถึงแก่นของการประกันชีวิต มีการติวสอบและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญแนะนำวิธีการอย่างอบอุ่น

สถาบันฯมีความภูมิใจที่ได้ดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตรนี้ มานานกว่า 14 ปี มีบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 10 แห่งโดยมีผลเฉลี่ยการสอบผ่าน 60%   มีผู้สอบผ่านเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วมากกว่า 300,000 คน จากการสอบถามความพึงพอใจของบริษัทฯที่ใช้บริการ ได้ทราบว่ามีความคงอยู่ของตัวแทนมากกว่า เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ เนื่องจากมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าประกันชีวิตมีประโยชน์อย่างไร และมีความภาคภูมิใจในงานอาชีพตัวแทน ว่าเป็นงานที่ทรงเกียรติและให้ประโยชน์แก่ทุกคน

สถาบันได้พยายามปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดเวลา โดยเพิ่มวิธีการติวสอบที่ให้ได้ผลยิ่งๆขึ้น เพื่อให้มีสถิติการสอบผ่าน passing rate ดีขึ้นอีก  เป็นการตอบรับความต้องการบริษัทฯ ที่จะได้มีตัวแทนที่มีทั้งความรู้และคุณภาพมากขึ้น

สำหรับในปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่สถาบันประกันภัยไทยครบรอบ 30 ปี หลักสูตร 14 ชั่วโมงจึงได้มีโปรโมชั่นพิเศษเพื่อตอบแทนท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน และเชื่อว่าหลักสูตรนี้ยังคงได้รับความนิยมต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

 • สายงาน อาจารย์ ลือชัย ศรีงิ้วราย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

สำหรับหลักสูตรที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ ฝ่ายประกันภัย 2  ที่เป็นหลักสูตรหลัก ๆ คือ

 1. หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่บุคลากรของธุรกิจต่าง ๆโดยเฉพาะธุรกิจประกันภัย  หลักสูตรนี้จึงเหมาะสมกับ ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ ไม่เฉพาะแต่ผู้ทำงานในสายงานประกันภัยเท่านั้น

สถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการประกอบธุรกิจตลอดเวลา เช่นการปรับปรุงที่จะให้มีการเรียนการสอนในแบบ Online  หรือในรูปแบบการเรียนทางไกล ที่ผู้เรียนไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเรียนในห้องเรียน แต่สามารถศึกษาจากเอกสารตำราหรือการเรียนโดยอาศัยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยได้  ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาให้กับเจ้าของธุรกิจ ได้ด้วย

 1. หลักสูตรOIC หรือหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัย

สถาบันประกันภัย นับเป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่ได้รับอนุมัติจาก  ค.ป.ภ. ให้เป็นผู้จัดการอบรมและรับรองการผ่านการอบรมเพื่อใช้สิทธิในการต่ออายุใบอนุญาต ทั้งตัวแทน และนายหน้าประกันชีวิต และวินาศภัย ในทุก ๆ ระดับ

สถาบันประกันภัยไทย นับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัย ในการที่จะช่วยส่งเสริมให้ตัวแทนนายหน้ามีทางเลือกในการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่าง ๆ อีกทั้งทำให้สามารถขอรับ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจประกันภัยอีกทางหนึ่ง

23319021_1951358975189607_4847890439026626044_n

นอกจากนี้ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 4 เป็นต้นไปนั้น  ตัวแทนจะต้องอบรม 30 ชั่วโมง และนายหน้าจะต้องอบรม ถึง 50 ชั่วโมง ดังนั้นถ้าตัวแทนมีใบอนุญาตทั้งประกันชีวิต และวินาศภัย ก็จะต้องอบรมถึง 60 ชั่วโมง และนายหน้าที่มีใบอนุญาตในการขายประกันชีวิตและวินาศภัย ก็จะต้องอบรมถึง 100 ชั่วโมง  แต่สำหรับหลักสูตรของสถาบันประกันภัยไทย ได้จัดทำเพื่อรองรับทั้งตัวแทนและนายหน้าทั้งประกันชีวิต และวินาศภัย  ผู้เข้าอบรมที่มีใบอนุญาต 2 ใบ คือเป็นตัวแทน ประกันชีวิต และตัวแทนประกันวินาศภัย สามารถเลือกวิชาเรียนโดยเรียนให้ครบเพียง  30  ชั่วโมงก็สามารถ ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทั้งสองใบได้  และเช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่เป็นนายหน้าทั้งประกันชีวิตและวินาศภัย ก็สามารถเลือกวิชาเรียนเพียง 50 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องอบรมถึง 100 ชั่วโมง ก็สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้ทั้ง 2 ใบ เช่นกัน

หลักสูตรของสถาบันฯ จึงนับได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับบุคลากรของธุรกิจประกันภัยอย่างแท้จริง

 • สายงานหลักสูตรพิเศษ อาจารย์ อิสราภรณ์ ชวัจน์ปันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

จัดทำหลักสูตรที่เป็น TECHNICAL และ SOFT SKILL เพื่อ SERVE อุตสาหกรรม

หลักสูตร TECHNICAL ของสถาบันฯ จัดสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงเฉพาะทาง มีความชำนาญพิเศษ  ที่มากกว่าการสอนทฤษฎี เพราะท่านนำประสบการณ์ในการทำงาน  นำมาถ่ายทอด ซึ่งมีคณาจารย์หลากหลายเปรียบเสมือน ศูนย์กลางการพัฒนาความรู้เฉพาะทางของอูตสาหกรรมซึ่งหาได้ยากจากการเรียนรู้ที่อื่น

ปัจจุบัน สถาบันฯ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถสร้างความชำนาญเฉพาะทางของอุตสาหกรรม  มีผู้ผ่านการอบรมหลายพันคน ผลิตงานให้กับบริษัท ต่างๆ อยู่ในระดับแนวหน้า ตลอดจนเจ้าของกิจการที่อยู่ในธุรกิจประกัน ที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์กร ได้ส่งบุคลากรเข้ามาเรียนรู้ เพราะตระหนักเป็นอย่างดีว่า  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด ขนาดใดก็ตามมีความจำเป็นที่ต้องเกี่ยวข้องกับการประกันเสมอ

หลักสูตร SOFT SKILL เป็นหลักสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการบริหารที่จำเป็น  ที่จะช่วยขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้เป็นไปตาเป้าประสงค์ของบริษัท เช่น

– หลักสูตรพัฒนาการเจรจาต่อรองธุรกิจ

– THE POWER OF SALES COACH

– TIME MANAGEMENT

– INNOVATIVE TIME BUILDING

ทั้งหลักสูตรด้าน TECHNICAL และ SOFT SKILL เรามีการออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน

เรียนเชิญคณาจารย์รุ่นใหม่ หลักสูตรใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการของธุรกิจ มีความทันสมัย เช่น Becoming a great digital writer ,Insuretech  โดยรักษาหลักสูตรเดิมที่ยังมีความทันสมัยและจำเป็น ตลอดจนสร้างหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมตามความต้องการของตลาด

สำหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 แต่งตัวเตรียมพร้อมรุกตลาดทั้งในและต่างประเทศในปีหน้า นำทีมโดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน ได้แถลงทิศทางการดำเนินงานเชิงรุกพร้อมกับปรับปรุงรูปแบบการทำงาน และหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน โดยมีรูปแบบการทำงานดังนี้

 1. ปักธง TII ขยายฐานลูกค้าไปยังตลาด CLMV เพื่อกระจายความรู้ด้านประกันชีวิต และประกันวินาศัยไปยังบริษัทประกันภัยกลุ่มนี้เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตราฐานด้านการประกันภัยให้มีความทัดเทียมในระดับอาเซียน

โดยในปี 2560 ทางทีไอไอ ได้มีการจัดอบรมให้กับบริษัทประกันภัยในประเทศลาว และพม่า คาดว่าในปีหน้าและปีถัดๆไป ทีไอไอ จะรุกคืบการจัดอบรมและเป็นบริษัทต้นๆ ในการจัดอบรมด้านประกันภัยทุกประเภทให้กับกลุ่ม CLMV

 1. TII ปรับหลักสูตรการจัดอบรม Inhouse /public ให้มีความทันสมัยมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า เช่นขยายการอบรมไปยังหลักสูตร Digital content, Inbound Markenting เพราะปัจจุบันการทำตลาดในทุกธุรกิจจะใช้ประโยชน์จากออนไลน์เป็นสัดส่วนที่สูง ดังนั้น ทางทีไอไอได้ติดต่อเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญสายการตลาดออนไลน์มาช่วยพัฒนาแนวการทำตลาด Digital ในอุตสาหกรรมประกันภัยในก้าวหน้า
 2. ปรับปรุงระบบเวปไซด์ทั้งงาน Backend , Frontend ให้สามารถรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านระบบการลงทะเบียนออนไลน์ การสมัคร และชำระเงินค่าอบรมออนไลน์ รวมถึงหน้าเวปไซด์ที่สามารถดูได้ง่ายจากทุก Device  ค้นหาหลักสูตรการอบรมได้อย่างรวดเร็ว
 3. TII ได้เริ่มทำระบบเรียน Online สำหรับหลักสูตรวิชาชีพประกันภัย ซึ่งตอบโจทย์ผู้ทำงานในบริษัทประกันภัยต้องการเพิ่มเติมความรู้ แต่ไม่สามารถมาเรียนที่สถาบันได้ เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกในเรื่องเวลา ซึ่งหลักสูตร Online จะ launch ในปีหน้า
 4. TII จับมือเป็นพันธมิตร เพื่อพัฒนาความรู้ด้านประกันภัยไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ เช่น มหาลัยธุรกิจบัณฑิต และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เป็นการพัฒนาบุคคลากรให้พร้อมสำหรับธุรกิจประกันภัยที่นับวันจะมีแต่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password