คปภ. เร่งขับเคลื่อนพลังประชารัฐ ผ่านโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” โดยลงพื้นที่ชุมชนวัดจำปา ตลิ่งชัน

Slider ข่าวประกัน หนังสือพิมพ์ออนไลน์

S__13705256

S__13705252          S__13705254

S__13705253

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ได้นำคณะผู้บริหาร ทีมงานรับเรื่องร้องเรียน ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย  กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย พร้อมภาคธุรกิจประกันภัย ขับเคลื่อนพลังประชารัฐเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคถึงประตูบ้านด้วยการลงพื้นที่ชุมชนวัดจำปา อำเภอบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของผู้คนในชุมชน และรับฟังสภาพปัญหาด้านประกันภัย พร้อมให้ความรู้และข้อแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยและให้บริการด้านการประกันภัยในลักษณะ mobile unit โดยจะนำข้อมูลและสภาพปัญหาที่ได้รับนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประชาชนมากยิ่งขึ้น

S__13705243

S__13705244          4020

S__13705249          S__13705250

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้มี นายทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ ประธานชุมชนวัดจำปา ได้พาเยี่ยมชมฐานความรู้ต่างๆ พร้อมเล่าถึงความเป็นมาและประเด็นปัญหาของชุมชนวัดจำปา หรือ “ชุมชนเกาะศาลเจ้า” ซึ่งเป็นชุมชนในเมืองหลวงที่ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติ วิถีชาวสวนเกษตรสวนผักริมคลอง สวนกล้วยไม้ บ้านเรือนและศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม และเป็นแหล่งเรียนรู้งานช่างที่เรียกว่า “กลุ่มช่างวัดจำปา” ซึ่งมีฝีมือขึ้นชื่อทั้งงานเขียน ปั้น งานแทงหยวกกล้วย บายศรี การทำน้ำอบน้ำปรุง และแป้งพวงที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

S__13705255

S__13705246          S__13705247

ในโอกาสนี้ นางคนึงนิจ สุจิตจร ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย นายชนะพล มหาวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ร่วมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ประกันภัยน่ารู้ สู่ชุมชน” โดยมีนายชัยยุทธ   มังศรี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์  เป็นผู้ดำเนินรายงาน ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับประชาชนและสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยอย่างครบวงจรอีกด้วย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญและประเด็นปัญหาด้านประกันภัยภายในชุมชนวัดจำปา  รวมถึงแนวทางที่ชุมชนแห่งนี้จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัย เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่ชุมชนวัดจำปาอาจจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยน้ำท่วม อัคคีภัย อุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุทางน้ำ ฯลฯ โดยในการนี้สำนักงาน คปภ. ได้ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาด้านประกันภัยกับชาวชุมชนที่ประสบปัญหาด้านประกันภัย พร้อมกับได้รับทราบสภาพแวดล้อมในชุมชน ซึ่งจะนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยกลุ่มที่เหมาะสมกับชุมชนต่อไป

S__13705258

S__13705257          S__13754390

“โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ถือเป็นโครงการนำร่องในเชิงรุกที่จะขับเคลื่อนองค์กร คปภ. ไปสู่ประชาชนถึงประตูบ้าน  และการลงพื้นที่เพื่อชุมชนนั้น มุ่งสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการประกันภัยให้กับประชาชนสามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัยให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้งมุ่งหวังให้ระบบประกันภัยเข้ามามีส่วนช่วยเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว อันจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password