กรุงเทพประกันชีวิต ผนึก ธ.กรุงเทพ ขายผลิตภัณฑ์ผ่านแบงก์

Slider ข่าวประกัน หนังสือพิมพ์ออนไลน์

กรุงเทพประกันชีวิต ผนึก ธ.กรุงเทพ ขายผลิตภัณฑ์ผ่านแบงก์

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับการเปิดเผยจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ถึงการบรรลุข้อตกลงในการทำสัญญาการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารกับคู่ค้าเพิ่มเติม จากเดิมที่ “ธนาคาร” เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ ”บริษัท” โดยที่ผลิตภัณฑ์หลักของ “บริษัท” ที่เสนอขายผ่าน “ธนาคาร” อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 90 ของเบี้ยประกันรับรายใหม่ที่ขายผ่านช่องทางธนาคารทั้งหมดในระหว่างปี 2559 ยังคงอยู่ในข้อตกลงที่จะได้รับการเสนอขายผ่านสาขาทั่วประเทศของ “ธนาคาร” ต่อไป ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน

ดร.สิริ การเจริญดี ประธานกรรมการบริหาร

ดร.ศิริ การเจริญดี : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ด้วยความเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมามากกว่า 66 ปี มีความพร้อมในด้านการบริการ มีระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากลภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO 27001 และ ISO 22301   ทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ  และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน คปภ. ให้เป็นบริษัทที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ในปี 2559    มีความร่วมมือกับ “ธนาคาร” มาอย่างใกล้ชิดและยาวนานทั้งทางตรงและทางอ้อม   ในการพัฒนาระบบการขาย ระบบการฝึกอบรมพนักงานขายของธนาคาร   การพัฒนาสินค้าเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคาร ตลอดจนการให้บริการหลังการขายด้วยบุคลากรคุณภาพ ตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ และจริงใจต่อลูกค้า โดยได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคดีเด่นประจำปี 2557 และประจำปี 2558   จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)    “บริษัท” จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถแข่งขันพัฒนาสินค้าที่มีคุณค่าต่อผู้เอาประกัน และพัฒนาการให้บริการในทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารและลูกค้าของธนาคารได้เป็นอย่างดี    โดยปัจจุบัน “บริษัท” ยังคงมีความร่วมมือกับ “ธนาคาร” อย่างต่อเนื่องในการดำเนินการปรับปรุงการบริหารระบบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่าน “ธนาคาร”  อีกหลายด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ “บริษัท” ในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตอย่างเป็นระบบในระยะต่อไป

 ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นว่า “การที่ “ธนาคาร” มีพันธมิตรในการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเพื่อเติมเต็มและช่วยพัฒนาสินค้าที่หลากหลายขึ้นในการให้บริการต่อลูกค้าธนาคาร อีกทั้งช่วยพัฒนาและเสริมทักษะในการประกอบธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่ “ธนาคาร” ถือเป็นประโยชน์ต่อ “ธนาคาร” และกลุ่มพันธมิตรในระยะยาว ที่จะสามารถเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันให้บริการลูกค้า “ธนาคาร” ได้ดียิ่งขึ้น   อันจะนำมาซึ่งการขยายตัวของธุรกิจโดยรวมร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายทางการ ที่ส่งเสริมให้สถาบันการเงินทำธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตโดยเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตมากกว่าหนึ่งแห่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคอีกด้วย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password