กคช. จัดกิจกรรม “ที่อยู่อาศัยสีเขียวสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ฉลองวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2560

Slider ข่าวอสังหาริมทรัพย์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์

S__22438193

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขานรับองค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2560 (World Habitat Day 2017) หัวข้อ “ที่อยู่อาศัยสีเขียวสำหรับผู้มีรายได้น้อย” (Green Housing for Low – income People) โดย นายไมตรี  อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

S__22438108

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมในทุกๆ ปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ให้ความสนใจกับสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัยในอนาคต โดยในปี 2560 ได้วางกรอบแนวคิด “นโยบายที่อยู่อาศัย : บ้านที่ทุกคนเข้าถึงได้” (Housing Policies: Affordable Homes) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องที่อยู่อาศัยตามแนวคิดดังกล่าว

S__22438114

S__22438112          S__22438194

การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ที่อยู่อาศัยสีเขียวสำหรับผู้มีรายได้น้อย” (Green Housing for Low – income People) โดยนำแนวคิดของ UN และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทาน และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ประกอบกับเทรนด์ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยในปัจจุบันคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มากำหนดเป็นหัวข้อดังกล่าว เพื่อนำเสนอแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สนับสนุนที่อยู่อาศัยสีเขียวสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขยายเครือข่ายความร่วมมือที่เอื้อต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

S__22438200

S__22438412

S__22438121          S__22438415

S__22438130          S__22438126

กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีนิทรรศการและการบรรยายเรื่อง “ที่อยู่สีเขียวสำหรับผู้มีรายได้น้อย” โดย รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และเวทีเสวนา หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสีเขียวสำหรับผู้มีรายได้น้อย” โดย นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวคณาปภา อรรคภาส์ ผู้จัดการส่วนเอสซีจี กรีนบิลดิ้ง โซลูชั่น และนายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายดำรงค์ บัวยอม วิศวกรอาวุโส คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password