เริ่มแล้ว..! Insurance Expo 2017

Slider ข่าวประกัน หนังสือพิมพ์ออนไลน์

DSCF1139
ตะลึง..! งานโชว์นวัตกรรมด้านประกันภัยที่เดียวในประเทศไทย-บริษัทประกันภัยนำเทคโนโลยีเหนือชั้นแข่งโชว์เคสแบบตื่นตาตื่นใจ “สุทธิพล” ระบุงานนี้งานเดียวครบเครื่องประกันภัย โอกาสทองผู้บริโภคไม่ควรพลาด ช็อปผลิตภัณฑ์ประกันภัยในราคาถูกสุดถึง 30%

DSCF0626

นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ประกันภัยปี 2560 หรือ Insurance Expo 2017 และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของเทคโนโลยีประกันภัย สู่อนาคตไทย” โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ และสังคมหลายด้าน อาทิ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งสะท้อนว่าประชากรไทยมีชีวิตภายหลังเกษียณยาวนานขึ้น จึงควรมีการวางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  รวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นความท้าทายดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยง และนโยบายด้านนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ การบริหารจัดการกับความท้าทายและความเสี่ยงต่างๆนั้น นวัตกรรมด้านการประกันภัยถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ใช้สำหรับเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงขอชื่นชมสำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้วยการนำระบบประกันภัยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่ช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการวางแผนและเตรียมพร้อมด้านการเงินสำหรับในวัยหลังเกษียณ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อยที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น และการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและการลงทุนมีหลักประกันความคุ้มครองจากระบบประกันภัย ซึ่งทำให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจของไทยสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยเติบโตได้ดีในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา จนทำให้ภาคธุรกิจประกันภัยเป็นอีกหนึ่งในเสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง

DSCF0554

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมประกันภัยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปได้     ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อประเทศไทยในการปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้นโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0”  ( Thailand 4.0) ที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศผู้ผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงได้ รวมทั้งการใช้ศักยภาพทางดิจิทัลเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าเศรษฐกิจ และสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้ของประชากร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้าและบริการ การศึกษา ตลอดจนการบริหารราชการแผ่นดินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับธุรกิจประกันภัย ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปฏิวัติรูปแบบการทำธุรกิจหรือที่เรียกกันว่า “InsurTech” เพื่อสร้างมูลค่าให้กับการประกันภัยทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการบริหารจัดการภายใน  โดยทิศทางการกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ.ในยุค InsurTech ที่มุ่งไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ “การรักษาสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนและการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลในอุตสาหกรรมประกันภัย

สำนักงาน คปภ. ในฐานะผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย มีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะนำพาธุรกิจประกันภัยให้ก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ ไปสู่เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ด้วยบทบาทของการเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัย รวมทั้งให้ความคุ้มครองต่อผู้บริโภค สำนักงาน คปภ.จึงได้วางแผนพัฒนา ปรับปรุง และเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. และส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันสู่การเปิดเสรีในอนาคต จึงได้มีการออกประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-insurance ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 และจนถึงขณะนี้มีผู้มาขอรับอนุญาตกว่า 70 รายแล้ว  รวมทั้งมีการผลักดันโครงการ Insurance Bureau System ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางด้านการประกันวินาศภัยเพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลการประกันวินาศภัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศของอุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศ

นอกจากนี้สำนักงาน คปภ. ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมทดสอบนวัตกรรมผ่านโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ซึ่งในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมามีผู้เข้ามาหารือแล้วกว่า 15 ราย ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยไทยจะสามารถก้าวขึ้นเป็น Digital  Insurance Regulator ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลขาธิการ คปภ.กล่าวด้วยว่า จากบทบาทและประโยชน์ของระบบประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับประชาชนซึ่งเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สำนักงาน คปภ. จึงได้ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย  สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน  จัดงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2560 (Insurance Expo 2017) ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีประกันภัย เชื่อมต่อโอกาสและความท้าทาย เพื่ออนาคตไทย” (InsurTech Connect : Opportunities and Challenges for Thailand Future) และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น.  ณ ห้องเพลนารี 1 – 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

สำหรับไฮไลท์ในการโชว์นวัตกรรมด้านประกันภัยในส่วนของสำนักงานคปภ.ที่น่าสนใจ คือการเปิดตัว  โมบาย Motor Risk ที่มีแอพพลิเคชั่นให้เลือกค้นหาข้อมูลถึง 8 ฟังก์ชัน เช่น การตรวจสอบการทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ของตัวเอง การตรวจสอบการทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ของคู่กรณี  การแจ้งเตือนวันหมดอายุการทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) การแจ้งอุบัติเหตุ การค้นหาข้อมูลสายด่วนของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การค้นหาสถานที่ต่างๆ  การตรวจสถานะการเคลมด้วยการกรอกเลขเคลมหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน และการค้นหาข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ และประกาศฯต่างๆของสำนักงาน คปภ.

รวมทั้งมีการโชว์นวัตกรรมด้านประกันภัยผ่านทาง Insurance Bureau System เกี่ยวกับฐานข้อมูลกลาง  ที่แสดงพื้นที่การทำประกันภัยทั่วประเทศ เช่น การตรวจสอบพื้นที่การทำประกันภัยข้าวนาปี การตรวจสอบพื้นที่  การทำประกันทรัพย์สิน รวมทั้งการแสดงฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย เช่น จำนวนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์อัคคีภัย และการทำประกันภัยทางทะเล เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยล่าสุดจากต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ ซึ่งมีการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านออนไลน์ รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นโครงข่ายใยแมงมุมแบบเรียลไทม์ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเป็นเครือข่ายออนไลน์อีกด้วย

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนมาเที่ยวงานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีประกันภัย เชื่อมต่อโอกาสและความท้าทาย เพื่ออนาคตไทย” (InsurTech Connect : Opportunities and Challenges for Thailand Future) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประกันภัยและนวัตกรรมต่างๆ ด้านการประกันภัยแล้ว ยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยราคาถูกพิเศษลดสูงสุด 30% และลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตลอดจนพบกับความบันเทิงจากศิลปินดาราชั้นนำได้ภายในงานสัปดาห์ประกันภัยครั้งนี้ชนิดที่เรียกว่า “มางานเดียว ทั้งคุ้ม ทั้งครบ จบในที่เดียว” เลขาธิการ คปภ. กล่าวทิ้งท้าย

DSCF1097

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2559

ใน “วันประกันภัย ประจำปี 2560”

 1. รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่นประจำปี 2560

-บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2559อันดับ 1

-บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2559อันดับ 2

-บริษัท เอไอเอ จำกัด

 1. บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2559อันดับ 3

-บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2559อันดับ 1

-บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2559อันดับ 2

-บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2559อันดับ 2

-บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2559อันดับ 3

-บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

 1. บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2559อันดับ 3

-บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2559

-บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2559

-บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2559

-บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2559

-บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2559

-บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 1. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ.และระบบประกันภัยประจำปี 2560

-นายสฤษดิ์  วิฑูรย์    ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 1. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ.และระบบประกันภัยประจำปี 2560

-นายปรีดี  ดาวฉาย   ประธานสมาคมธนาคารไทย

 1. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ.และระบบประกันภัยประจำปี 2560

-นายอภิรมย์  สุขประเสริฐ  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 1. บริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2559

-บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

 1. บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2559

-บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 1. นายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น

ประจำปี 2559

-บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

 1. นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น

     ประจำปี 2559

-บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559  จำนวน 15 ราย

 1. นายสุรเชษฐ์ ชลตระกูล
 2. นางสาวธนธร กาญจนิศากร
 3. นางสาวณิชานันท์ นันทพงศ์โภคิน
 4. นางสุกานดา ลาภใหญ่
 5. นางสาวสมจิตต์ งามนิธิพร
 6. นางสาวรักษิณา หิรัญภัคภณ
 7. นางสาวจีรพรรณ ภูคำสอน
 8. นางประภาพร จาตุรทิศ
 9. นายสุประวัติ จงเสริมศิริกุล
 10. นางเฉลิมพร จิตโตธิการ
 11. นางสาวบุศรินทร์ ไชยสรณะ
 12. นางสาวธีระรัตน์ จงอุดมเกียรติ
 13. นางทรงศรี กาญจนิศากร
 14. นายชวลิต ลีลาภรณ์
 15. นางสาวศิรินทร์ ศิริเลิศพิทักษ์

ตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559  จำนวน 4 ราย

 1. นายสังวรณ์ เจนการ
 2. นายวิจิตร อารียวงศ์สถิต
 3. นางสาวกิติพร ติยะพัฒนกุล
 4. นายศุภศักดิ์ ศุภศรีวัชระ

นายหน้าประกันประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559     จำนวน  1  ราย

 1. บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559จำนวน  3 ราย

 1. บริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด
 2. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด
 3. บริษัท ที.พี.แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด

รางวัลประเภทอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560 จำนวน 3 รางวัล

 1. อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2560

-นางมณี  หลำโส๊ะ

 1. อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศประจำปี 2560

-นางสาวบุญนำ  โตประสิทธิ์

 1. อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประจำปี 2560

-นายจักรพงศ์  ขรขวา

โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560  จำนวน 15 รางวัล

 1. สถานศึกษาดีเด่น ชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

-วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์                  

 1. สถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ

โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

-โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  จังหวัดสงขลา                          

 1. สถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ

โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

-โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

 1. ครู-อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการดีเด่น ชนะเลิศ ระดับประเทศ

โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

            -วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์           

 1. ครู-อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ

โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

-โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  จังหวัดสงขลา

 1. ครู-อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ

โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

-โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

 1. ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง ชนะเลิศ ระดับประเทศ

โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

-ทีม อัศวินโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลา         

 1. ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ

โครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2560

-ทีม ลีลาวดี 60  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี    

 1. ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทเพลง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ

โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

-เด็กหญิงพิชญนันท์ศิราวิริยานนท์  โรงเรียนสตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร            

 1. ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น ชนะเลิศ ระดับประเทศ

โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

-ทีม EarlyBird โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร    

 1. ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ

โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

-ทีม Amazing โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ  จังหวัดปราจีนบุรี           

 1. ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้นรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ

โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

               -ทีม Fix S.W.S.  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  จังหวัดเลย

 1. ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ชนะเลิศ ระดับประเทศ

โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

-ทีม ช.ป.ส.บันเทิงศิลป์   โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  จังหวัดร้อยเอ็ด     

 1. ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

-ทีมมีแสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี          

 1. ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

               -ทีม ยุวชนคนคุรุ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์จังหวัดชัยนา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password