Thailand Competitiveness Conference 2017

ข่าวเศรษฐกิจ

PAT_8180

สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดใหญ่งานThailand Competitiveness Conference 2017 ภายใต้หัวข้อ Reinforcing the Foundation for Competitiveness เชิญผู้นำทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เสนอแนวทาง การพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนขีดความสามารถการแข่งขันให้เติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคง เน้นประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน 3 เรื่อง นวัตกรรม ดิจิทัล และการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานเปิดงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2017 : Reinforcing the Foundation for Competitiveness ของสมาคมการจัดการ ธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวว่า ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ควรได้รับทราบถึง แนวทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และควรมีการร่วมมือกัน ขับเคลื่อนระบบ เศรษฐกิจ เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความ สำคัญและได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ (กพข.) โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการกำกับดูแลการขับเคลื่อนดังกล่าว การที่ประเทศไทยปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ลำดับที่ 27 ด้วยคะแนน 80 คะแนน จาก 63 ประเทศ ถือเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะยกระดับประเทศที่มีขีดความสามารถทางการแข่ง ขันสูง และหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และการจะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน ของประเทศให้อยู่ในระดับสุง จะต้องเน้นการขับเคลื่อนจากภาคธุรกิจควบคู่กับการลงทุน ในโครงสร้าง พื้นฐานจากภาครัฐ ด้วย 3 แนวทางคือ แนวทางการส่งเสริมธุรกิจ Startups ในยุคไทยแลนด์ 4.0 แนวทาง ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ และแนวทางการร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ

นายอาร์ทูโร่ บริส ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาการจัดการ (International Institute for Management Development : IMD) กล่าวว่า ในโลกยุคปัจจุบัน ดิจิตอลจะเข้ามามีบทบาท และจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและจะเข้ามาทดแทนแรงงาน โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่จะกลายเป็นบทนำของ เศรษฐกิจ และควรให้การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และนำความรู้ความสามารถดังกล่าวมาใช้พัฒนาและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ด้าน นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวว่า งานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference เป็นเสมือนเวทีผู้บริหารที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนจาก ภาคส่วนต่างๆ ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เคยได้รับการประยุกต์ใช้ และ ประสบความสำเร็จแล้ว นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทย เพราะเมื่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไป ทำให้สถานภาพในการแข่งขันต้องปรับเปลี่ยนไป ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้นำในแต่ละภาคส่วน จะมีส่วนช่วยทำให้เราสามารถกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์หลักของ ประเทศ อันจะทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศได้อย่างแท้จริง

Thai MLM News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password