ชัย ชี้แจงกรณีลาออกจากกรรมการกรุงเทพประกันภัย

Slider ข่าวประกัน หนังสือพิมพ์ออนไลน์

310-130328032917

นายชัย โสภณพนิช ชี้แจงถึงเหตุผลกรณีที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKIซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ว่าเนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 สำนักการลงทุนของบริษัทกรุงเทพประกันภัยได้มีการขายหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) หรือ BLA จำนวน 200,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 78,544,760 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ในราคาหุ้นละ 58.25 บาทซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามปกติ ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้มีข้อสงสัยว่าผมในฐานะกรรมการของBLA ในขณะนั้นได้สั่งการให้มีการขายหุ้นของBLAโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของ BLA ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนทำให้บริษัท กรุงเทพประกันภัย ได้ผลประโยชน์จำนวน 1,100,000 บาท   หลังจากที่ผมได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าผมมิได้เป็นผู้สั่งการให้มีการขายหุ้นดังกล่าวแต่เป็นการดำเนินงานตามปกติของสำนักการลงทุน  กลต.ได้แจ้งว่า คำชี้แจงของผมไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างข้อสันนิษฐานของกลต.ได้ ดังนั้น เพื่อแสดงความรับผิดชอบและยอมรับต่อกฎเกณฑ์ของกลต.อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีแก่สังคมในการใช้ความระมัดระวังการทำหน้าที่ต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะตนเองเท่านั้น แต่รวมถึงการกำกับองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วย ผมจึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทกรุงเทพประกันภัยแต่อย่างไรก็ตามผมรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเพื่อมิให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวนี้ขึ้นอีกในอนาคตบริษัทฯ จึงได้ออกระเบียบและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารเพื่อกำหนดเงื่อนไขและกรอบเวลาในการซื้อขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายชัย ยังคงทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือกิจการงานสาธารณประโยชน์แก่สังคมโดยรวมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password