GURU

Burnout Syndrome จุดเริ่มต้น “ความเสื่อม” ของคนวัยทำงาน

โซเชียลมีเดียส่งผลคนวัยทำงานไม่แยกแยะวันทำงานออกจากวันหยุด ล่าสุดพบว่าคนกรุงเทพฯ ติดอันดับ 5 จาก 71 เมืองที่มีชั่วโมงการทำงานมากที่สุด โดยทำงานมากถึง 42.13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ข้อมูลจากรายงาน Prices and earnings 2015: Do I earn enough for the life I want? ของธนาคาร UBS) ทำให้ชีวิตส่วนตัวและเวลาพักผ่อนน้อยลง จนเกิดภาวะ “Burnout Syndrome”       นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จม...

สร้างคุณค่าให้ลูกค้ายอมรับ

ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ www.facebook.com/PrasitMK การสร้างคุณค่าให้ลูกค้ายอมรับเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างการจดจำให้กลุ่มเป้าหมายระลึกถึง โดยต้องนำเสนอด้วยความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีแนวคิดของการนำเสนอที่สามารถสื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเห็นคุณค่า สร้างความเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนต้องง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงสินค้าและการรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้อง เป็นจริง เพื่...

Lost Password