9 แบงก์รัฐ ผนึก PTTOR และไปรษณีย์ไทย ยกระดับบริการธุรกรรมทางการเงิน แบบ One Service มุ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station

0
1028

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ระหว่างสมาชิกของสภาสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง กับบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยร่วมกันจัดทำโครงการธุรกรรมทางการเงินแบบ One Service ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station มุ่งขยายช่องทางให้ลูกค้าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสถาบันการเงินของรัฐได้สะดวกและทั่วถึง ซึ่งสถาบันการเงินของรัฐมีลูกค้ารวมกว่า 46.5 ล้านราย พร้อมร่วมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง สามารถนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นจำหน่ายผ่าน Platform e-Market ในเบื้องต้นกำหนดให้ไปรษณีย์ไทยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้า และ PTT Station เป็นจุด   รับ – ส่งสินค้าในระยะแรก และจะศึกษาหาแนวทางกระจายสินค้าต่อไปในอนาคต จากความร่วมมือผนึกกำลังกันในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมนโยบายสร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ   ฐานรากของประเทศ

 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมถึงสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ สถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีสินทรัพย์รวมถึงกว่า 8.5 ล้านล้านบาท สินเชื่อคงค้างกว่า 7.1 ล้านล้านบาท และลูกค้า    รวมกว่า 46.5 ล้านราย จึงได้ร่วมกับ PTTOR และไปรษณีย์ไทย จัดทำโครงการบริการธุรกรรมทางการเงินและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station โดยสถาบันการเงินของรัฐ จะจัดให้บริการธุรกรรมทางการเงิน แบบ One Service ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินของรัฐ และ PTTOR  นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนการกระจายสินค้า ลดต้นทุนการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยให้ PTT Station เป็นจุดรับส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ซื้อขายผ่านช่องทาง Platform e-Market          ในระยะแรก และจะศึกษาหาแนวทางกระจายสินค้าต่อไปในอนาคต

“จากความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สถาบันการเงินของรัฐ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ผนึกกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกส่งมอบบริการที่ดีให้ประชาชน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน” นายฉัตรชัย กล่าว

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือ “ PTTOR มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการฯ ครั้งนี้  เนื่องจากโครงการฯ มีความสอดคล้องเป็นอย่างมาก         กับแนวคิด “ Living Community ” ซึ่ง PTTOR ได้ใช้เป็นกรอบการดำเนินธุรกิจสถานีบริการ PTT Station ที่เน้นการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชน สร้างความผูกพัน ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราคนไทย เป็นสังคมเกษตรกรรม PTTOR จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสินค้าด้านเกษตรกรรมจากชุมชน เพื่อเป็นหนึ่งในพลังสนับสนุนการสร้างงานสร้างโอกาส ให้กับชุมชน สังคมไทย เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ”

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ไปรษณีย์ไทยมีเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์กว่า 5,000 สาขา และมีระบบการขนส่งที่เข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่   ทั่วประเทศ จึงมีความพร้อมในการนำสินค้าจากชุมชนมายังสถานีน้ำมันที่กำหนดเพื่อจำหน่ายให้กับผู้เดินทางและ/หรือชุมชนโดยรอบสถานีน้ำมันได้ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังสามารถซื้อสินค้าชุมชนผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ได้อีกช่องทางหนึ่ง