25 ปี ซี.พี.เวียดนาม ปักธงไทยสร้าง 3 ประโยชน์ 

0
655

 

 

      (6 ธันวาคม 2561 –หายเซือง เวียดนาม)  บริษัท ซี.พี.เวียดนามคอร์ปอเรชั่น ฉลองครบรอบ 25 ปี ที่เปิดดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม เข้ารับรางวัลเกียรติยศจากรัฐบาล ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 ประโยชน์” ส่งผลกิจการเติบโตต่อเนื่อง

      นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เวียดนามคอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมพิธี มอบเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงาน ชั้น3 ซึ่งเป็นรางวัลที่ประธานาธิบดีเวียดนามมอบให้บริษัทฯ เพื่อยกย่องผลงาน การมีส่วนร่วมพัฒนาประชาชนชาวเวียดนามให้ได้รับความรู้ ได้รับอาชีพ และเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศเวียดนาม ตอกย้ำความสำเร็จของปรัชญาดำเนินธุรกิจ 3 ประโยชน์ นั่นคือ ธุรกิจที่ทำต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่ไปลงทุน ประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศนั้น และประโยชน์ต่อบริษัท รางวัลนี้สร้างพลังและกำลังใจให้แก่ทุกคนในบริษัทเป็นอย่างมาก “ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ ซี.พี.เวียดนามเข้ามาดำเนินธุรกิจ ต้องขอขอบคุณรัฐบาลเวียดนาม ที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างดียิ่ง ขอบคุณเกษตรกรที่ร่วมกันผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อประชาชน ขอบคุณเพื่อนพนักงานที่ร่วมสร้างบริษัทมาจนถึงวันนี้ ตลอดจนขอขอบคุณผู้บริโภคชาวเวียดนาม ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราด้วยดี การทำธุรกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่อาหารสัตว์-ฟาร์มเลี้ยงสัตว์-อาหารแปรรูป (Feed–Farm–Food) ตลอดห่วงโซ่การผลิต นั้นสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเวียดนาม นับแสนครอบครัว ขณะเดียวกันบริษัทยังเป็นบริษัทดีเด่นที่ชำระภาษีรายได้ให้แก่รัฐบาล เวียดนามทุกปีติดต่อกัน ระดับรายได้ของซี.พี.เวียดนามและการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามผ่านกิจการต่างๆของบริษัทนี้ ส่งผลถึงรายได้รวม ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่องด้วย” นายมนตรีกล่าว  ทั้งนี้ ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทของไทย ที่เข้ามาจดทะเบียนตั้งบริษัท ตั้งแต่ปี 1993 โดยดำเนินธุรกิจเกษตรปศุสัตว์และอาหารครบวงจร ครอบคลุมทั้งธุรกิจสัตว์บกและธุรกิจสัตว์น้ำ ปัจจุบัน ซี.พี.เวียดนาม มีบุคลากรทั้งหมดกว่า 20,000 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวเวียดนามถึง 98.72% ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้พนักงานชาวเวียดนามเติบโตสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงได้เป็นจำนวนมาก   ขณะเดียวกันได้จัดตั้ง กองทุน ซี.พี.เวียดนามเพื่อการกุศล(CPV’s Donation Fund) เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการบริจาคโลหิต ที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2009 โดยมียอดรับบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 ยูนิต (ประมาณ 62 ล้านซีซี) เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากรัฐบาลและประชาชน นอกจากนี้ยังมีโครงการหน่วยแพทย์อาสา และโครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ อีกหลายโครงการ

    นาง เล เหยิด ถุ่ย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ประธานกองทุน ซี.พี.เวียดนาม เพื่อการกุศล กล่าวว่า  เดิมทีชาวเวียดนามมีความเชื่อที่จะไม่ให้เลือดของตนแก่คนนอกครอบครัว แต่โครงการบริจาคโลหิตที่ซี.พี.เวียดนาม เป็นผู้รณรงค์ส่งเสริมนั้นสามารถเปลี่ยนความเชื่อดังกล่าว กระทั่งสร้างประโยชน์แก่วงการสาธารณสุขของเวียดนาม เป็นอย่างมาก

พัฒนาเศรษฐกิจ…ยกระดับคุณภาพชีวิต

ซี.พี.เวียดนาม มีส่วนในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในระยะ 25 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาคเกษตรอุตสาหกรรมอันทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรชาวเวียดนามมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน พร้อมๆกับการที่ประชาชนชาวเวียดนามมีปริมาณอาหารโปรตีนรับประทานได้อย่าง เพียงพอ ตลอดจนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปจำหน่ายยังนานาประเทศ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้ อย่างเป็นรูปธรรม

นายจิรวิทย์ รชตะนันทน์   รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจฟาร์มสัตว์บก กล่าวว่า ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น มีผลผลิตสุกรในปี 2017 อยู่ที่ 5 ล้านตัว ผลผลิตไข่ไก่ราว 200 ล้านฟอง และผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ 80,000 ตัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกร ยกตัวอย่างธุรกิจสุกร ที่บริษัทได้ส่งเสริมเกษตรกรในระบบ Contract Farming  เป็นจำนวน 2,410 ครอบครัว ซึ่งเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาระดับราคาสุกรในเวียดนามตกต่ำอย่างมาก จากปัญหาสุกรล้นตลาด  แต่เกษตรกรทั้งหมดของบริษัทกลับไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้รับความเสี่ยงแทนทั้งหมด ขณะที่เกษตรกรอิสระหลายรายต้องประสบภาวะขาดทุนและบางส่วนต้องเลิกกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไป  “นอกเหนือจากการทำฟาร์ม  เรายังริเริ่มขยายระบบการจัดจำหน่ายเนื้อสุกรในรูปแบบของ “ร้านสุกร CP” (CP Pork shop) กระทั่งปัจจุบันสามารถขยายร้านได้แล้วถึง 546 สาขา ซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการรายย่อยทั้ง 100% เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวเวียดนาม ตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐาน อาหารปลอดภัยและการจัดจำหน่ายเนื้อสัตว์อย่างถูกสุขลักษณะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค”

นายจิรวิทย์กล่าวและว่าสำหรับธุรกิจไก่เนื้อ ในเร็วนี้บริษัทจะเปิด โครงการเลี้ยงไก่แปรรูปครบวงจรเพื่อการส่งออก (เฟสแรก) เพื่อใช้เวียดนามเป็นฐานในการส่งออกไก่แปรรูปไปยังประเทศต่างๆ โดยโรงงานแห่งนี้จะเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลังการผลิต 1 ล้านตัว/สัปดาห์ ภายใต้มาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยในระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบย้อนกลับได้ ด้านนายอดิศักดิ์ ต่อสกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำ กล่าวเสริมว่า ในปีที่ผ่านมา ซี.พี.เวียดนาม ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ประเภทกุ้งและปลาแพนกาเซียสดอร์รี่ไปยังประเทศต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮ่องกง จีน และยุโรป ในปริมาณถึง 20,000 ตัน ขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ด้วยระบบ “C.P. Combined Model”  โดยนำหลักการเลี้ยงกุ้งที่ดี และถูกต้องตามหลักวิชาการทุกอย่างมารวมกันในสเกลเล็ก เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเป็นเจ้าของกิจการฟาร์ม เลี้ยงกุ้งได้  ประกอบกับทางรัฐบาลเวียดนามให้การสนับสนุน ส่งผลให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อ จึงทำให้ปัจจุบัน เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเวียดนามไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรรายใหญ่ อุตสาหกรรมกุ้งของเวียดนามจึงประสบความสำเร็จ มีผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพิ่มขึ้น และส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น “ปัจจุบัน ความสำเร็จของโมเดลการเลี้ยงกุ้งในระบบ C.P. Combined Model  นี้กำลังกลายเป็นต้นแบบให้ ธุรกิจสัตว์น้ำของซีพีเอฟในประเทศต่างๆ เข้ามาศึกษา และรับองค์ความรู้ไปพัฒนาในแต่ละประเทศด้วย”  นายอดิศักดิ์กล่าว สำหรับธุรกิจแปรรูปอาหาร นายสุพัฒน์ ศรีธนาธร  รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารแปรรูปครบวงจร เปิดเผยว่า  ซี.พี.เวียดนามเริ่มดำเนินการผลิตอาหารแปรรูปในปี 2010 โดยในปัจจุบัน ประกอบด้วยธุรกิจอาหารแปรรูป อาทิ ไส้กรอก ธุรกิจร้านค้าปลีก เช่น CP fresh mart และธุรกิจร้านอาหาร  เช่น ธุรกิจห้าดาว “กลุ่มอาหารแปรรูปที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามคือ ไส้กรอก ซึ่งเรามีส่วนแบ่งตลาดถึง 20%  และในปีหน้าจะเน้นส่งผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานสู่ตลาดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ไส้กรอก ซูชิ ติ่มซำ ไข่แปรรูปพร้อมทาน และอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานอื่นๆ โดยตั้งเป้าจะขยายส่วนแบ่งตลาดอาหารแปรรูปเพิ่มขึ้น ส่วนห้าดาวก็เป็น ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปที่เติบโตด้วยดีในเวียดนาม โดยบริษัทสนับสนุนให้ชาวเวียดนามมีโอกาส เป็นเจ้าของธุรกิจ ให้องค์ความรู้ด้านการจัดการ สนับสนุนการขายทุกอย่าง กระทั่งปัจจุบัน มีชาวเวียดนามเข้ามาเป็น เจ้าของธุรกิจห้าดาว ถึง 500 ครอบครัว และจะเพิ่มเป็น 600 ครอบครัวในปีหน้า” นายสุพัฒน์กล่าวทิ้งท้าย

     นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น  เป็นกิจการหนึ่งในกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ (Oversea Business) ที่ตลอด 25 ปีมีการสร้างคน สร้างทีมงานที่ดี และมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นลำดับ นับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนของซีพีเอฟ  รวมถึงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจที่เสริมความแข็งแกร่งของพันธมิตรและการดำเนินโครงการเพื่อสังคม จนนำไปสู่การยอมรับจากรัฐบาล และประชาชนชาวเวียดนาม กระทั่งได้รับเหรียญเกียรติคุณแห่งชาติในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน./

 

CP Vietnam celebrates 25 years of its operation

(December 6, 2018 – Hanoi) — CP Vietnam Corporation (CP Vietnam) celebrated the 25th anniversary of its operation in Vietnam with a promise to continuously promote sustainable economy in the country based on its core philosophy “3-Benefit to Sustainability for the Country, People, and Company”.

CP Vietnam celebrates a monumental success in the country with a recognition from the government as it is the first-ever Thai company to receive Order of Labour, the 3rd class Award from Vietnam’s government.

 Mr. Sooksunt Jiumjaiswanglerg, Chief Executive Officer (CEO) – Agro Industrial Business and Co-President, at Charoen Pokphand Foods PCL (CP Foods), said CP Vietnam is the proud achievement of CP Foods. The company has made countless of valuable employee as well as laying down solid business performance toward sustainability principle throughout its 25 years of operation.

He added that CP Vietnam focuses on improving the capacity of all stakeholders and contribution to the society. The recognition from Vietnamese people reflected through this honourable order from the government.

Mr. Montri Suwanposri, President of CP Vietnam, said the order approved by the president of Vietnam, was given as a recognition for the company’s long-term contributions to economy and human development. It reflects the success of company’s principle “3-Benefit to Sustainability for the Country, People, and Company”.

“The company would like to express our utmost gratitude toward the government of Vietnam for 25 years of support. Moreover, we would like to thank farmers who work with us, our employees and Vietnamese consumers for supporting our products,” he said.

Mr. Montri explained that the company is operating agro-industrial businesses, including Feed – Farm –Food model. The company has created jobs for over hundred thousand families across Vietnam.

“CP Vietnam is one of an outstanding taxpayer of Vietnam for several consecutive years. In addition, the company’s revenue also directly supports CP Foods business,” said Montri.    In 1993, CP Vietnam was established as a food conglomerate, covering both livestock and aquaculture businesses. Nowadays, it has more than 20,000 employees. Over 98% of the staffs, including high-level managements, are Vietnamese.

Mr. Jirawit Rachatanan, Executive Vice President – Swine Business of CP Vietnam, said the company produced 5 million pigs, 200 million eggs and 80,000 tons of chicken product in 2017. Some of these outputs were from the local contract farmers. The contract farming model can greatly mitigate the risk of fluctuate product price. Particularly, 2,410 of its contract farms were not affected by low pork price, which plagued the local pig industry a couple of years ago. Meanwhile, many independent farmers were severely damaged and some of them went out of business. He added that besides farming, 546 CP Pork shops has run by local entrepreneurs. CP Pork shop initiative has created jobs for the local as well as improving food safety.

The company also reports a significant progress in poultry business. It has recently invested in the first phase of a poultry processing complex for export production. The complex is considered to be the most modern chicken processing facility in Southeast Asia with the capacity of one million chicken per week.

Mr. Adisak Torsakul, Executive Vice President who in charge of the company’s aquaculture business, said the company is exporting around 20,000 tons products made from shrimp and pangasius dori to Japan, England, Australia, China and Europe annually.

He added that the company has made a significant success in mitigating risk of the shrimp disease outbreak with “C.P. Combined Model”. The approach, which transfers many of the industry’s best practices to small scale farming, has gained an approval from both farmers and the government. It helps the farmers to maximize the production while lower fatality rate.  “The achievement in Vietnam’s combined shrimp farm has become a role model for CP Foods business across the world,” Mr. Adisak said.

Mr. Suphat Sritanatorn, Executive Vice President – Food Processing Business, said the company has gain 20% market share in Sausage market. In 2019, the company will introduce more choices of product to Vietnamese consumers such as sushi, dim sum, and variety of ready-to-eat meals. Furthermore, he said that the Five Star business is now a rising star in Vietnam. As of 2018, 500 families are owning Five Star shops. The company is expected to add 100 more in the next year.

Not only business development but also social contribution, the company sets up CPV’sDonation Fund in 2009, providing various kinds of support to the society. One of the key activities is the highly acclaimed blood donation program, which contributed over 62 million cc of blood.

The company also provides volunteer medical volunteers and initiated projects to support underprivileged people.

Mrs. Le Nhat Thuy, Senior Vice President of the company and Chairman of CPV’s Donation Fund, explained that Vietnamese people were unlikely to donate blood for a non-family member due to the local belief. However, the CP Vietnam project broke the norm and, therefore, contributing great benefit to public health sector.

In term of industry development, CP Vietnam has introduced modern farming technologies and techniques to local farmers, helping them to improve their outputs and achieving sustainable status. Subsequently, farmers’ quality of life is greatly improved in the past two decades.

 

———————————–