ไทยประกันชีวิตจับมือมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เดินหน้ากิจกรรม “มองโลกใส แม้วัยสูง” ครั้งที่ 6 สนับสนุนหน่วยแพทย์อาสาผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพร้อมนำทีมฝ่ายขายจิตอาสาร่วมแจกอาหารกลางวัน

0
1121

จากสถิติสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปี 2562 พบว่า ปัญหาโรคต้อกระจก และความผิดปกติของเลนส์ตา เป็น 1 ใน 3 ปัญหาหลักที่พบในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ดังนั้น เพื่อมอบโอกาสการมองเห็น พร้อมสร้างรอยยิ้มที่สดใสแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทุกชีวิตในสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ จึงดำเนินโครงการ มองโลกใส แม้วัยสูง” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยสนับสนุนทีมจักษุแพทย์และพยาบาลจากโครงการฯ ในการออกหน่วยร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย

สำหรับการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะสนับสนุนหน่วยแพทย์และพยาบาลแล้ว ทีมฝ่ายขายไทยประกันชีวิตจิตอาสาจากจังหวัดสุโขทัย ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เครื่องดื่มแก่คณะผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก รวมถึงญาติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอีกด้วย 

ไทยประกันชีวิตและมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ริเริ่มโครงการมองโลกใส แม้วัยสูง มาตั้งแต่ปี 2558 ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ โรงพยาบาลท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี, โรงพยาบาลคลองใหญ่ จ.ตราด, โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ระยอง, โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชบูรณ์ และโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยบนพื้นฐานการตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิต พร้อมสร้างจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้พร้อมเป็นทุกคำตอบของชีวิตสำหรับผู้เอาประกันและคนในสังคม